Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 77. výzvu zameranú na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77, zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov (ďalej len „77. výzva“) pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 8,6 mil. EUR za EÚ zdroj. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu tak dosiahne hodnotu 18,6 mil. EUR za EÚ zdroj.

Dôvodom navýšenia alokácie je dopyt zo strany žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné finančné zdroje 77. výzvy a zároveň snaha RO zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov OP KŽP v podobe zvýšenej kapacity pre zhodnocovanie odpadov.