77. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameraná na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2022-77

Dátum vyhlásenia: 30. 09. 2022


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 77. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, zameranú na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov.

77. výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh

Príloha 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov o NFP

 

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.