77. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameraná na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2022-77

Dátum vyhlásenia: 30. 09. 2022

Dátum uzavretia výzvy: 31. 01. 2023


zverejnené 7.9.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že pristupuje k zrušeniu výzvy č. 77. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77 (ďalej len „výzva“), pričom právne účinky zrušenia výzvy sa týkajú výlučne 3. hodnotiaceho kola.

Zrušením výzvy sú dotknuté výlučne tie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), ktoré boli predložené do 3. hodnotiaceho kola, t. j. ŽoNFP predložené na RO pre OP KŽP po 15. decembri 2022. ŽoNFP predložené na RO pre OP KŽP v rámci 1. až 2. hodnotiaceho kola (vrátane), sú zrušením výzvy nedotknuté.

Dôvodom zrušenia výzvy je úloha, ktorá vyplynula RO pre OP KŽP z bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 806/2022, ktorým bol schválený materiál „Návrh na riešenie dopadov energetickej krízy prostredníctvo EŠIF zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 a rámec implementácie (SAFE-CARE)“. V súlade s predmetným materiálom sa na národnej úrovni uložilo zodpovedným orgánom využiť zdroje európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) na realizáciu opatrení v rámci iniciatívy SAFE, t. j. presunúť disponibilné zdroje z EŠIF na zmiernenie dôsledkov krízovej situácie na Slovensku, spôsobenej prudkým nárastom cien energií, a teda zabezpečiť zo zdrojov EŠIF kompenzáciu vysokých cien energií najmä pre zraniteľné domácnosti. 

Ďalším dôvodom zrušenia výzvy je existencia objektívneho predpokladu a vysokého rizika, že projekty z časového hľadiska nie je možné riadne realizovať a dokončiť, a to vzhľadom na ukončovanie programového obdobia 2014 – 2020 a s tým spojenú časovú oprávnenosť výdavkov, ktorých vznik a úhrada zo strany prijímateľov musí nastať do 31. decembra 2023.

RO pre OP KŽP pri zrušení výziev postupuje v súlade § 17 ods. 9 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“), podľa ktorého „Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy, ktorá bola zrušená, nie je zrušením výzvy dotknuté. Poskytovateľ predloženú žiadosť podanú do zrušenia výzvy, o ktorej nebolo rozhodnuté podľa § 19§ 20 alebo § 57, žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne.“.

Vzhľadom na uvedené ustanovenie, rozhodnutia, ktoré RO pre OP KŽP už vydal na základe výzvy, ktorá bola zrušená, nie sú zrušením výzvy dotknuté.

Žiadosti o NFP, ktoré boli na RO pre OP KŽP podané do zrušenia výzvy, a o ktorých nebolo rozhodnuté podľa § 19, § 20 alebo § 57 zákona o príspevku z EŠIF, RO pre OP KŽP žiadateľovi vráti.

Za účelom dosiahnutia stability právnych vzťahov a pri rešpektovaní zásady jednotnosti správneho konania zostávajú žiadateľom zachované všetky práva na podanie odvolania podľa § 22 zákona o príspevku z EŠIF a podanie podnetu podľa § 24 zákona o príspevku z EŠIF.


zverejnené 30.3.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77, zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov (ďalej len „77. výzva“) pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 8,6 mil. EUR za EÚ zdroj. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu tak dosiahne hodnotu 18,6 mil. EUR za EÚ zdroj.

Dôvodom navýšenia alokácie je dopyt zo strany žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné finančné zdroje 77. výzvy a zároveň snaha RO zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov OP KŽP v podobe zvýšenej kapacity pre zhodnocovanie odpadov.“


zverejnené 22.12.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77 (ďalej len „77. výzva“), zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov, že dňa 31.01.2023 uzavrie 77. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a finančnej implementácie projektov.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci 77. výzvy.

Zároveň MŽP SR pristupuje k posunu posledného hodnotiaceho kola v rámci 77. výzvy zo 16.01.2023 na 31.01.2023, a to s cieľom poskytnutia dostatočného časového priestoru na spracovanie pripravovaných ŽoNFP a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP.“


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 77. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, zameranú na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov.

77. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení informácie zo dňa 30.03.2023

Príloha 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh

Príloha 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení informácie zo dňa 22.12.2022

Príloha 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov o NFP

 

Dokumenty dotknuté informáciou zo dňa 30.03.2023 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté informáciou zo dňa 22.12.2022 – sledovanie zmien


Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022 a 2023

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.