77. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameraná na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2022-77

Dátum vyhlásenia: 30. 09. 2022

Dátum uzavretia výzvy: 31. 01. 2023


zverejnené 22.12.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77 (ďalej len „77. výzva“), zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov, že dňa 31.01.2023 uzavrie 77. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a finančnej implementácie projektov.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci 77. výzvy.

Zároveň MŽP SR pristupuje k posunu posledného hodnotiaceho kola v rámci 77. výzvy zo 16.01.2023 na 31.01.2023, a to s cieľom poskytnutia dostatočného časového priestoru na spracovanie pripravovaných ŽoNFP a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP.“


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 77. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, zameranú na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov.

77. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení informácie zo dňa 22.12.2022

Príloha 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh

Príloha 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení informácie zo dňa 22.12.2022

Príloha 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov o NFP

 

Dokumenty dotknuté informáciou zo dňa 22.12.2022 – sledovanie zmien


Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022 a 2023

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.