72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Dátum vyhlásenia: 15. 11. 2021

Dátum uzavretia výzvy: 28. 10. 2022


zverejnené 7.9.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že pristupuje k zrušeniu výzvy č. 72. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (ďalej len „výzva“), pričom právne účinky zrušenia výzvy sa týkajú výlučne 3. až 5. hodnotiaceho kola.

Zrušením výzvy sú dotknuté výlučne tie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), ktoré boli predložené od 3. hodnotiaceho kola (vrátane), t. j. ŽoNFP predložené na RO pre OP KŽP po 15. marci 2022. ŽoNFP predložené na RO pre OP KŽP v rámci 1. až 2. hodnotiaceho kola (vrátane), sú zrušením výzvy nedotknuté.

Dôvodom zrušenia výzvy je úloha, ktorá vyplynula RO pre OP KŽP z bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 806/2022, ktorým bol schválený materiál „Návrh na riešenie dopadov energetickej krízy prostredníctvo EŠIF zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 a rámec implementácie (SAFE-CARE)“. V súlade s predmetným materiálom sa na národnej úrovni uložilo zodpovedným orgánom využiť zdroje európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) na realizáciu opatrení v rámci iniciatívy SAFE, t. j. presunúť disponibilné zdroje z EŠIF na zmiernenie dôsledkov krízovej situácie na Slovensku, spôsobenej prudkým nárastom cien energií, a teda zabezpečiť zo zdrojov EŠIF kompenzáciu vysokých cien energií najmä pre zraniteľné domácnosti. 

Ďalším dôvodom zrušenia výzvy je existencia objektívneho predpokladu a vysokého rizika, že projekty z časového hľadiska nie je možné riadne realizovať a dokončiť, a to vzhľadom na ukončovanie programového obdobia 2014 – 2020 a s tým spojenú časovú oprávnenosť výdavkov, ktorých vznik a úhrada zo strany prijímateľov musí nastať do 31. decembra 2023.

RO pre OP KŽP pri zrušení výziev postupuje v súlade § 17 ods. 9 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“), podľa ktorého „Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy, ktorá bola zrušená, nie je zrušením výzvy dotknuté. Poskytovateľ predloženú žiadosť podanú do zrušenia výzvy, o ktorej nebolo rozhodnuté podľa § 19§ 20 alebo § 57, žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne.“.

Vzhľadom na uvedené ustanovenie, rozhodnutia, ktoré RO pre OP KŽP už vydal na základe výzvy, ktorá bola zrušená, nie sú zrušením výzvy dotknuté.

Žiadosti o NFP, ktoré boli na RO pre OP KŽP podané do zrušenia výzvy, a o ktorých nebolo rozhodnuté podľa § 19, § 20 alebo § 57 zákona o príspevku z EŠIF, RO pre OP KŽP žiadateľovi vráti.

Za účelom dosiahnutia stability právnych vzťahov a pri rešpektovaní zásady jednotnosti správneho konania zostávajú žiadateľom zachované všetky práva na podanie odvolania podľa § 22 zákona o príspevku z EŠIF a podanie podnetu podľa § 24 zákona o príspevku z EŠIF.


zverejnené 22.03.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov (ďalej len „72. výzva“) pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 1 300 000 EUR za EÚ zdroj. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu tak dosiahne hodnotu 56 300 000 EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dôvodom navýšenia alokácie je dopyt zo strany žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné finančné zdroje 72. výzvy a zároveň snaha RO zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov OP KŽP v podobe zvýšenej kapacity pre triedenie komunálnych odpadov.


zverejnené 06.03.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom  OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zameranej triedený zber komunálnych odpadov, v rámci 3. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené 20.2.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov (ďalej len „72. výzva“) pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 25 000 000 EUR za EÚ zdroj. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu tak dosiahne hodnotu 55 000 000 EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dôvodom navýšenia alokácie je dopyt zo strany žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné finančné zdroje 72. výzvy a zároveň snaha RO zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov OP KŽP v podobe zvýšenej kapacity pre triedenie komunálnych odpadov.


zverejnené 14.11.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zameranej triedený zber komunálnych odpadov, v rámci 3. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené 14.10.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 14. októbra 2022 Usmernenie č. 2 k 72. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na triedený zber komunálnych odpadov (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

  1. aktualizácia hodnôt value for money;
  2. doplnenie do skupiny výdavkov 930 výdavok s názvom „Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky (napr. výrazný nárast cien výdavkov na stavebné práce a stavebné tovary/materiály)“. V rámci uvedenej skupiny výdavkov je možné zo strany žiadateľov zahrnúť výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky;
  3. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 12;
  4. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  5. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.9;
  6. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku;
  7. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 14. októbra 2022.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (ďalej len „72. výzva“), zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, že dňa 28.10.2022 uzavrie 72. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 72. výzvy.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom  OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zameranej triedený zber komunálnych odpadov, v rámci 2. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené 13.06.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom  OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zameranej triedený zber komunálnych odpadov, v rámci 1. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 20. apríla 2022 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (ďalej len „72. výzva“) zameranej na triedený zber komunálnych odpadov (ďalej len „Usmernenie“).


zverejnené 15.03.3022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravuje, v nadväznosti na stanovisko Centrálneho koordinačného orgánu (Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) z 11. marca 2022 k podmienke, že žiadateľ má schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja, usmernenie k výzve (ktoré sa bude vzťahovať aj na už predložené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku), predmetom ktorého bude (okrem iného aj) zmena vyššie spomínanej podmienky poskytnutie príspevku a to v tom zmysle, že sa nebude posudzovať obdobie, na ktoré bol program rozvoja obce vypracovaný, a teda v prípade, že obec má ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku obecným zastupiteľstvom schválený program rozvoja obce (a to aj v prípade, že program rozvoja obce bol vypracovaný na obdobie, ktoré už uplynulo), nie je potrebné (za účelom splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku) program aktualizovať alebo prijímať nové uznesenie zastupiteľstva obce.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 72. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov.

72. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení informácie zo dňa 22.3.2023

Príloha 1 výzvy– Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh v znení Usmernenia č. 2

Príloha 2 výzvy– Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2

Príloha 3 výzvy– Zoznam merateľných ukazovateľov v znení Usmernenia č. 1

Príloha 4 výzvy– Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č. 2

Príloha 5 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov 

 

Dokumenty dotknuté informáciou zo dňa 22.3.2023 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Informáciou z 20.2.2023

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 2 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Informáciou zo dňa 23.09.2022 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení


ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 – prezentácia na stiahnutie


Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP- PO1-SC111-2021-72


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.