72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Dátum vyhlásenia: 15. 11. 2021


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 20. apríla 2022 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (ďalej len „72. výzva“) zameranej na triedený zber komunálnych odpadov (ďalej len „Usmernenie“).


zverejnené 15.03.3022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravuje, v nadväznosti na stanovisko Centrálneho koordinačného orgánu (Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) z 11. marca 2022 k podmienke, že žiadateľ má schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja, usmernenie k výzve (ktoré sa bude vzťahovať aj na už predložené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku), predmetom ktorého bude (okrem iného aj) zmena vyššie spomínanej podmienky poskytnutie príspevku a to v tom zmysle, že sa nebude posudzovať obdobie, na ktoré bol program rozvoja obce vypracovaný, a teda v prípade, že obec má ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku obecným zastupiteľstvom schválený program rozvoja obce (a to aj v prípade, že program rozvoja obce bol vypracovaný na obdobie, ktoré už uplynulo), nie je potrebné (za účelom splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku) program aktualizovať alebo prijímať nové uznesenie zastupiteľstva obce.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 72. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov.

72. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 1 výzvy– Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh v znení Usmernenia č. 1 

Príloha 2 výzvy– Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Príloha 3 výzvy– Zoznam merateľných ukazovateľov v znení Usmernenia č. 1

Príloha 4 výzvy– Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č. 1

Príloha 5 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov 

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení


ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 – prezentácia na stiahnutie


Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP- PO1-SC111-2021-72


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022 – 2023

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.

 

Alokáciu predmetnej výzvy bude ministerstvo priebežne navyšovať, nakoľko predmetná výzva je podstatná pre plnenie potrieb miest a obcí v oblasti odpadového hospodárstva.