Oznam o plánovanom uzavretí 21. výzvy zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 (ďalej len „21. výzva“), zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, že dňa 02.05.2023 uzavrie 21. výzvu, a to najmä z dôvodu potreby zabezpečenia riadnej fyzickej a finančnej implementácie projektov do 31. decembra 2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 21. výzvy.