Otázky všeobecného charakteru v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

  1. Pre externý manažment v súvislosti s písaním žiadosti o NFP je oprávnená hodinová sadzba, alebo fixná platba?

Výdavky na prípravu žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane jej príloh, budú v rámci OP KŽP neoprávnenými výdavkami. Oprávnenými výdavkami budú iba výdavky na riadenie projektu počas jeho implementácie (po uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP).

  1. Bude oprávneným nákladom publicita projektu?

Výdavky na informovanie a komunikáciu o podpore získanej z EŠIF na spolufinancovanie projektu budú v rámci OP KŽP oprávnenými výdavkami. Povinnými informačnými nástrojmi (ktoré sa vyžadujú v zmysle príslušnej legislatívy EÚ) budú dočasný pútač a stála tabuľa, alebo plagát. Publikovanie článkov o projekte (inzercia) a iné budú nepovinnými, avšak odporúčanými nástrojmi pre informovanie a komunikáciu.

  1. Existujú stanovené limity na oprávnené náklady na jednu žiadosť?

V pripravovaných výzvach na predkladanie žiadostí o NFP bude stanovený maximálny limit na výšku celkových oprávnených výdavkov (ďalej len „COV“) projektu vo výške 50 mil. EUR. Projekty s COV nad 50 mil. EUR sú v zmysle čl. 100 všeobecného nariadenia (Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013) definované ako veľké projekty, ktoré nie je možné predkladať prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o NFP. RO pre OP KŽP nepredpokladá stanovenie minimálneho limitu na výšku COV projektu.

  1. Aké budú hodnotiace kritériá, indikátory?

Dokument „KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV s výškou celkových oprávnených výdavkov do 50 mil. EUR pre vybrané oblasti podpory Operačného programu Kvalita životného prostredia“ je zverejnený na webovom sídle:

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumeny/kriteria-na-vyber-projektov/

Spoločné ukazovatele výstupu a špecifické ukazovatele výstupu na úrovni programu, v členení podľa investičnej priority a kategórie regiónu sú definované/ uvedené pri každej investičnej priorite OP KŽP. Číselník merateľných ukazovateľov na úrovni projektu (t.j. smerné a doplňujúce ukazovatele projektu a štatistické údaje), sa momentálne finalizuje a bude zverejnený spolu s ostatnou riadiacou dokumentáciou na stránke operačného programu.

  1. Zadávajú sa výdavky projektu v podrobnom rozpočte projektu očistené o príjem alebo aj s príjmami?

V prípade projektov generujúcich príjem žiadateľ uvádza výšku jednotlivých výdavkov v podrobnom rozpočte projektu (položkovitom rozpise výdavkov projektu) v záväznom formulári prílohy žiadosti o NFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov vrátane príjmu. To znamená, že v podrobnom rozpočte projektu nie je výška výdavkov znížená o čistý príjem určený na základe finančnej analýzy projektu.

Zoznam najčastejších nedostatkov vyskytujúcich sa v priebehu implementácie projektov

Zoznam najčastejších nedostatkov vyskytujúcich sa v priebehu implementácie projektov v.13.09.2023