5. výzva zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-5)


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:
1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-5

Dátum vyhlásenia: 08.10.2015

Dátum uzavretia: 15.05.2023


zverejnené 24.8.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 24. augusta 2023 Usmernenie č. 9 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží.

Cieľom Usmernenia č. 9 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

 1. spresnenie a doplnenie textov v priamej súvislosti s fázovaním projektov,
 2. doplnenie merateľného ukazovateľa súvisiaceho s fázovaním projektov,
 3. zapracovanie zmien v súvislosti s informáciu zo dňa 28.3.2023 o uzatvorení výzvy č. 5 dňa 15. mája 2023,
 4. vypustenie PPP č. 2, č. 3, č. 4 a č. 12 v zmysle Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 12,
 5. pridanie PPP č. 3, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt,
 6. zlúčenie PPP č. 10 a č. 11 do PPP č. 8, a zároveň došpecifikovanie PPP č. 8 Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov,
 7. presun PPP č. 21 do kategórie podmienok poskytnutia príspevku „Oprávnenosť aktivít realizácie projektu“ a zároveň jej prečíslovanie na č. 6; presun PPP č. 8 do kategórie podmienok poskytnutia príspevku „Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku“ a zároveň jej prečíslovanie na č. 16; a presun PPP č. 16 do kategórie podmienok poskytnutia príspevku „Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov“ a zároveň jej prečíslovanie na č. 11.
 8. aktualizácia ďalších ustanovení týkajúcich sa zmeny a zrušenia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 12,
 9. aktualizácia prílohy č. 5 výzvy v zmysle Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 12,
 10. aktualizácia ustanovení týkajúcich sa miesta a spôsobu predloženia ŽoNFP v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 12,
 11. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 24.8.2023


zverejnené 25.4.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), v rámci 43. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

 RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené 28.3.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží, že dňa 15. mája 2023 uzavrie 5. výzvu z dôvodu potreby zabezpečenia riadnej fyzickej, finančnej a časovej implementácie projektov v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31.12.2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 5. výzvy.


zverejnené 14.02.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „výzva“), zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží, pristupuje k zníženiu celkovej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 5. výzvu o 46 mil. EUR za EÚ zdroj, z dôvodu zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 14.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na 5. výzvu sa tak zníži na hodnotu 147 mil. EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Zároveň MŽP SR pristupuje k zmene intervalu uzatvárania hodnotiacich kôl z 2 mesiacov na 1 mesiac.


zverejnené 18.06.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), v rámci XXV. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

 

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), v rámci XXVI. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), v rámci XXIV. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 30. januára 2020 vydalo Usmernenie č. 8 k 5. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“). Cieľom Usmernenia k 5. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „výzva“) je najmä:

–       posun termínu uzavretia hodnotiacich kôl výzvy o 15 kalendárnych dní. Interval medzi uzávierkami jednotlivých kôl ostáva nezmenený,

–       aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje,

–       úprava formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 30. 01. 2020.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po 2. decembri 2019.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 23. 10. 2019 Usmernenie č.7 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 7 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

 • zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 183 000 000 EUR na 193 000 000 EUR;
 • úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku č. 2, 3, 4 a 5 vo výzve a spôsobu preukazovania ich splnenia s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy, z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov a v nadväznosti na ustanovenia v Systéme riadenia;
 • zmena záväzného formulára prílohy č. 2 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v nadväznosti na novelizáciu zákona o EŠIF,
 • aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
 • úprava formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 23. 10. 2019.

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už predložené v rámci výzvy, resp. na vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré ku dňu zverejnenia tohto usmernenia neboli predložené.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 08. 02. 2019  Usmernenie č.6 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 6 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

 • zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 149 000 000 EUR na 183 000 000 EUR;
 • zmena spôsobu overovania podmienky poskytnutia príspevku č. 5 – Podmienka bezúhonnosti štatutárneho orgánu žiadateľa, prokuristu a osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii);
 • zmena opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 14 – Podmienka nelegálneho zamestnávania;
 • úprava obsahu podmienky poskytnutia príspevku č. 15 – Podmienka, že žiadateľ má mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu z dôvodu urýchlenia odstránenia hroziacich škôd spôsobovaných environmentálnou záťažou a z dôvodu zrýchlenia implementácie OP KŽP;
 • aktualizácia formulára ŽoNFP v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 15;
 • aktualizácia záväzného formulára výzvy – príloha č. 4 ŽoNFP Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov;
 • rozšírenie využívania integračnej funkcie ITMS2014+ pre poskytovateľa aj žiadateľa;
 • aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
 • aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje;
 • realizácia ďalších formálnych a upresňujúcich úprav textu dokumentácie výzvy v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 08. 02. 2019.

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už predložené v rámci výzvy, resp. na vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré ku dňu zverejnenia tohto usmernenia neboli predložené.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), v rámci 17. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne  35 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 12. júna 2018  Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 5 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä úprava spôsobu preukazovania a overovania podmienky poskytnutia príspevku č. 17 – Podmienka oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Usmernenie je vydávané s ohľadom na špecifický charakter žiadateľov v rámci predmetnej výzvy, ktorými sú príslušné ministerstvá, určené vládou Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby podľa § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o environmentálnych záťažiach“), ako aj vzhľadom na osobitný charakter rozhodnutia podľa § 8 zákona o environmentálnych záťažiach, vydávaného príslušnému ministerstvu za účelom schválenia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, ktorý nespadá do prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“).
Okrem uvedeného je cieľom usmernenia precizovanie výzvy.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 26. februára 2018 Usmernenie č. 4 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 4 k 5. výzve je:

 1. zapracovanie skutočností súvisiacich s elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do 5. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“);
 2. zapracovanie zmeny spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom údajov z verejne dostupných registrov a na to nadväzujúca zmena rozsahu predkladaných povinných príloh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) do výzvy;
 3. aktualizácia odkazov na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odvoláva;
 4. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
 5. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v zozname merateľných ukazovateľov v zmysle Metodického pokynu CKO č 17 k číselníku merateľných ukazovateľov;
 6. realizácia ďalších formálnych a upresňujúcich úprav textu dokumentácie výzvy v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 26. 2. 2018.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia, ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu vydania tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP.

Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na RO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia a ktorých sa týka zmena podľa tohto odseku, RO pre OP KŽP umožní doplniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP preto písomne informuje dotknutých žiadateľov podľa predchádzajúcej vety o možnosti a potrebnom rozsahu doplnenia ŽoNFP, za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými týmto usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie žiadosti o NFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.


Informácia o technickej zmene evidencie merateľného ukazovateľa vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5:

Z dôvodu aktualizácie zoznamu merateľných ukazovateľov (v rámci Metodického pokynu CKO č 17 k číselníku merateľných ukazovateľov) bol v ITMS 2014+ zneplatnený merateľný ukazovateľ P0032 Celkový povrch rekultivovanej pôdy (pôvodne viazaný na túto výzvu) a priradený obsahovo totožný merateľný ukazovateľ P0031 Celkový povrch rekultivovanej pôdy. V nadväznosti na uvedené je pri vypracovaní žiadosti o poskytnutie NFP potrebné, aby žiadateľ v tabuľke č. 10 Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele formulára žiadosti o poskyntutie NFP (ďalej len „žiadosť“) priradil aktuálne platný merateľný ukazovateľ P0031 Celkový povrch rekultivovanej pôdy. V prípade už predložených žiadostí uvedenú zmenu vykoná priamo RO pre OP KŽP. Táto informácia o technických postupoch nepredstavuje zmenu výzvy.

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 – XIII. hodnotiace kolo:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 zameranej na Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), predlžuje v rámci XIII. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 20 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

 

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 – XI. hodnotiace kolo:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 zameranej na Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), predlžuje v rámci XI. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o ďalších 35 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.


Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 – 11. hodnotiace kolo:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 zameranej na Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), predlžuje v rámci 11. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 20 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 3. marca 2017 vydalo Usmernenie č. 3 k 5. výzve predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „usmernenie“). Cieľom Usmernenia je zmena, ktorej cieľom je optimalizácia 5. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „výzva“) vo vzťahu ku:

– kategórii podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa,

– podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP a

– ďalším podmienkam poskytnutia príspevku.

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 03. 03. 2017.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 9. septembra 2016 Usmernenie č. 2 k 5. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovania z OP KŽP.

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 09. 09. 2016.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky predložené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia.

Popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je podrobne uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 3. marca 2016 vydalo Usmernenie č. 1 k 5. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovania z OP KŽP.

Týmto usmernením Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj “RO pre OP KŽP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 03. 03. 2016.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky predložené ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia.

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia je podrobne uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien sú uvedené nižšie.

5. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 9 

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP – v znení Usmernenia č. 9
Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 9
Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov v znení Usmernenia č. 9
Príloha 4 – Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č. 8
Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov v znení Usmernenia č. 9
Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 9 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Informáciou zo dňa 14.02.2023 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 8 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 8 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 7 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 6 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 5 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 4 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 3 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č.2 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté usmernením v pôvodnom znení


Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že RO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).

 

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2023

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.

Výzva sa uzavrie 15. mája 2023.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci tejto výzvy.