FAQ Energetika

FAQ k 19. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Vo výzve sa uvádza, že oprávnené sú budovy, ktoré sú zatriedené ako administratívne budovy. Môže sa za administratívnu budovu považovať aj budova mestského kultúrneho strediska, v ktorom sa okrem administratívnych priestorov strediska nachádzajú aj miestnosti určené na prednášky, jazykové kurzy, mestská knižnica, tanečná sála, estrádna sála a kinosála? Môžeme sa v … Čítať ďalej

FAQ Adaptácia na klimatické zmeny

FAQ k 2. výzve s kódom OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Aké sú formálne a obsahové náležitosti splnomocnenia, ak je osoba konajúca v mene žiadateľa odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa?

Ak v mene žiadateľa konajú osoby, ktoré nie sú štatutárnym orgánom tohto … Čítať ďalej

FAQ Ovzdušie

FAQ k 14. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.1) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

Ako sa určuje … Čítať ďalej

FAQ Odpady

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 1: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“).

VŠEOBECNÉ OTÁZKY

Bude v rámci OP KŽP možné získať finančné prostriedky na vybudovanie … Čítať ďalej

FAQ Voda

FAQ k 1. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015

V prípade ak predmetom projektu je budovanie kanalizácie v aglomerácii, ktorú v zmysle prílohy č. 7 výzvy tvoria 3 obce, hranica 500 metrov sa vzťahuje aj na vzdialenosť medzi týmito obcami v rámci aglomerácie?
V rámci jednej konkrétnej aglomerácie (ktorú môže tvoriť viac obcí uvedených v prílohe č. 7 zverejnej výzvy) sa … Čítať ďalej

FAQ Ochrana prírody

INVESTIČNÁ PRIORITA 3 Prioritnej osi 1: 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

Naše mesto by malo záujem získať z OP KŽP finančné prostriedky na budovanie zelenej infraštruktúry. Za akých podmienok to bude možné?

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry bude … Čítať ďalej

FAQ Envirozáťaže

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.2) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

V našej obci máme identifikovaný zosuv, … Čítať ďalej

FAQ Riziká

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 2: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

Aké typy opatrení budú podporované v rámci aktivity „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok“?

V rámci tejto aktivity budú podporované opatrenia, ktoré zmenšujú … Čítať ďalej