FAQ Odpady

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 1: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“).

VŠEOBECNÉ OTÁZKY

  1. Bude v rámci OP KŽP možné získať finančné prostriedky na vybudovanie skládky odpadov?

V zmysle hierarchie odpadového hospodárstva sa pomoc prostredníctvom OP KŽP zameriava na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu odpadov. Vybudovanie skládky ako zariadenia na zneškodňovanie odpadov nebude podporované.

  1. Je možné získať finančnú pomoc na vybudovanie spaľovne nebezpečných odpadov? 

V oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi sa pomoc prostredníctvom OP KŽP zameriava na vybudovanie zariadení na prípravu pre opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov. Vybudovanie spaľovne nebezpečných odpadov nie je oprávnená aktivita v rámci OP KŽP.

OTÁZKY K 10. VÝZVE

OTÁZKY K 11. VÝZVE

OTÁZKY K 15. VÝZVE

OTÁZKY K 23. VÝZVE

OTÁZKY K 32. A 33. VÝZVE