FAQ Odpady

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 1: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“).

 

VŠEOBECNÉ OTÁZKY

  1. Bude v rámci OP KŽP možné získať finančné prostriedky na vybudovanie skládky odpadov?

V zmysle hierarchie odpadového hospodárstva sa pomoc prostredníctvom OP KŽP zameriava na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu odpadov. Vybudovanie skládky ako zariadenia na zneškodňovanie odpadov nebude podporované.

  1. Je možné získať finančnú pomoc na vybudovanie spaľovne nebezpečných odpadov? 

V oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi sa pomoc prostredníctvom OP KŽP zameriava na vybudovanie zariadení na prípravu pre opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov. Vybudovanie spaľovne nebezpečných odpadov nie je oprávnená aktivita v rámci OP KŽP.

 

Často kladené otázky k 10. výzve

Často kladené otázky k 11. výzve

Často kladené otázky k 15. výzve

Často kladené otázky k 23. výzve

Často kladené otázky k 32. a 33. výzve

Často kladené otázky k 72. výzve

Často kladené otázky k 77. výzve