FAQ Ochrana prírody

INVESTIČNÁ PRIORITA 3 Prioritnej osi 1: 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

  1. Naše mesto by malo záujem získať z OP KŽP finančné prostriedky na budovanie zelenej infraštruktúry. Za akých podmienok to bude možné?

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry bude v OP KŽP podporované v rámci aktivity „B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry“. Oprávneným územím pre OP KŽP je celé územie SR, okrem území v rámci ktorých sa bude realizovať udržateľný mestský rozvoj, ktorý bude podporovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej ako „IROP“). Využitie finančných prostriedkov z OP KŽP pre Vaše mesto je možné iba vtedy, ak nie ste súčasťou mestskej funkčnej oblasti, ktorú vytvorilo Vaše krajské mesto. Výnimkou je Bratislavský kraj, ktorý je podporovaný iba v rámci OP KŽP. Pre viac informácií odporúčame kontaktovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre IROP.

  1. V našej obci máme identifikované invázne rastliny, ktoré sa nekontrolovanie šíria na zelených plochách a obecných parcelách. Je možné získať z OP KŽP dotáciu na odstránenie týchto rastlín?

Na odstraňovanie inváznych rastlín je priamo zameraná oprávnená aktivita B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry. Aktivita zahŕňa aj elimináciu inváznych rastlín uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z. a to nasledovných druhov: ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia), glejovka americká (Asclepias syriaca), pohánkovec – krídlatka (Fallopia sp. syn. Reynoutria), boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum), netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera), zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa), kustovnica cudzia (Lycium barbarum), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides). Cieľom aktivity je systematické mapovanie, cielená eradikácia a potláčanie, ako aj následný monitoring inváznych druhov rastlín.

Oprávneným prijímateľom pre vyššie uvedenú aktivitu sú rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody, Slovenská agentúra životného prostredia (aj ako prijímateľ národného projektu, v rámci ktorého bude pomoc poskytovaná ďalším subjektom v tejto oblasti ako užívateľom), vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území okrem fyzických osôb ktoré nie sú oprávnené na podnikanie. Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými prijímateľmi.

  1. Naša firma sa zaoberá chovom zvierat. Chceli by sme otvoriť prevádzku súkromnej zoologickej záhrady. Je možné podporiť vytvorenie súkromnej zoologickej záhrady v rámci oprávnených aktivít špecifického cieľa OP KŽP 1.3.1. Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000?

V rámci uvedenej prioritnej osi sú aktivity zamerané najmä na dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie primeranej starostlivosti o tieto územia, ako aj na podporu zelenej infraštruktúry, obnovu ekosystémov a ich služieb a zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť súvisiaca s vytvorením a prevádzkovaním súkromnej zoologickej záhrady, nepatrí medzi oprávnené aktivity na podporu v rámci OP KŽP.