FAQ Riziká

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 2: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

  1. Aké typy opatrení budú podporované v rámci aktivity „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok“?

V rámci tejto aktivity budú podporované opatrenia, ktoré zmenšujú maximálny prietok povodne v toku alebo ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku alebo vnútornými vodami, ako aj opatrenia na úpravu a revitalizáciu tokov priamo spojené s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami. Východiskom pre realizáciu takýchto opatrení sú plány manažmentu povodňového rizika, ktoré tvoria súčasť plánov manažmentu povodí a definujú najvhodnejší typ opatrení pre povodňami ohrozené územie.

  1. Môže mesto/obec realizovať opatrenia na ochranu pred povodňami na vodohospodárskom významnom toku?

Nie nemôže, v prípade vodohospodársky významných vodných tokov je oprávneným žiadateľom správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa § 48 ods. 2, písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „zákon o vodách“), ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. alebo iné štátne organizácie ako správcovia podľa § 80 ods. 5 zákona o vodách.

  1. Mesto/obec má záujem realizovať projekt v súvislosti s protipovodňovou ochranou. V rámci projektu protipovodňovej ochrany sa uvažuje aj s rekonštrukciou mostného objektu/lávky pre peších, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave. Sú náklady na modernizáciu mostného objektu, resp. lávky považované za oprávnené?

Výstavba/modernizácia mostných objektov, resp. lávok pre peších je považovaná za neoprávnený výdavok.

V prípade, že pôvodný mostný objekt nezabezpečuje dostatočnú kapacitu prietokového profilu pre navrhované protipovodňové opatrenie môže RO pre OP KŽP považovať výdavky za oprávnené. Žiadateľ musí v rámci žiadosti o NFP preukázať, že úprava/rekonštrukcia mostného objektu/lávky je nevyhnutná pre úspešnú realizáciu protipovodňového opatrenia a že úpravou/rekonštrukciou mostného objektu zabezpečí zväčšenie kapacity prietokového profilu a zachovanie potrebnej voľnej výšky medzi hladinou návrhového prietoku a spodnou hranou mostnej konštrukcie.

  1. Aké typy opatrení budú podporované v rámci aktivity „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov?

V rámci uvedenej aktivity budú podporované opatrenia v krajine, ktoré je potrebné vykonať na území mimo vodného toku, najmä v extraviláne obcí. Sú to opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných a ktoré chránia územie pred zaplavením povrchovým odtokom, ktorým je zložka celkového odtoku odtekajúca z povodia po povrchu terénu do vodných tokov alebo iných vodných útvarov. Okrem spomínaného budú podporované aj opatrenia prírodného charakteru s využitím zelenej infraštruktúry, ako napr. vytváranie a obnova remízok, obnova a doplnenie porastov drevín v krajine zadržiavaním vody vo vhodných geomorfologických útvaroch. Východiskom pre realizáciu takýchto opatrení sú plány manažmentu povodňového rizika, ktoré tvoria súčasť plánov manažmentu povodí a definujú najvhodnejší typ opatrení pre povodňami ohrozené územie.

  1. Aké typy opatrení budú podporované v rámci aktivity „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)“?

V rámci vodozádržných opatrení budú podporené opatrenia na záchyt a zadržiavanie zrážkovej vody v urbanizovanej krajine, a to buď prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry alebo prvkov technického charakteru (napr. vytváranie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, zelené strechy, povrchové či podzemné nádrže na zachytávanie zrážkovej vody, vsakovacie pásy, infiltračné priekopy, využívanie zatrávňovacích tvárnic a pod.).

  1. Je možné podporiť v rámci OP KŽP zriadenie vegetačnej strechy na bytovom dome, ktorá má vplyv na mikroklímu okolia bytového domu, spomaľuje odtok dažďovej vody zo strechy a znižuje celkový objem jej odtoku, čím prispieva k zadržiavaniu vody na mieste a znižuje celkový objem odkanalizovanej vody v krajine?

V rámci OP KŽP je vytvorený priestor pre podporu projektov zameraných na záchyt a zadržiavanie zrážkovej vody v urbanizovanej krajine v oprávnenej aktivite s názvom: „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)“ zaradenej pod špecifický cieľ 2.1.1: „Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy“ prioritnej osi 2 „Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami“. V súvislosti s uvedenou aktivitou bude možné podporiť široké spektrum vodozádržných prvkov, medzi ktoré patrí aj podpora budovania zelených striech. V rámci tejto aktivity bude finančná pomoc smerovaná prioritne na oblasti s nižším podielom zelenej infraštruktúry, vyššou mierou zastavanosti alebo vyššou hustotou obyvateľov na km2.