FAQ Envirozáťaže

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.2) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

  1. V našej obci máme identifikovaný zosuv, ktorý ohrozuje nižšie stojace rodinné domy a prístupovú komunikáciu. Za akých podmienok je možné získať z OP KŽP dotáciu na sanáciu tohto svahového zosuvu?

Na preventívne opatrenia na územiach, ktoré sú priamo ohrozené existujúcimi zosuvmi je priamo zameraná oprávnená aktivita A. Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy. Aktivita sa sústreďuje na prevenciu vzniku nových škôd v postihnutom území (t. j. stabilizovanie aktívneho zosuvu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a poškodeniu majetku obyvateľov na zatiaľ nezasiahnutom území, napr. vedľa/pod aktívnym zosuvom).

Oprávneným prijímateľom pre vyššie uvedenú aktivitu sú subjekty verejnej správy podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pričom podmienkou realizácie projektu je jeho súlad s Programom prevencie a manažmentu zosuvných rizík, tzn., že predmetná lokalita bude priamo v uvedenom programe zaradená. V prípade, že daná lokalita v platnom Programe prevencie a manažmentu zosuvných rizík zaradená nie je, nebude možné z OP KŽP projekt zameraný na sanáciu tejto lokality podporiť. Podpora sanácie zosuvu v takejto lokality bude možná až po jej zahrnutí do uvedeného dokumentu v rámci jeho aktualizácie. Vypracovanie a aktualizácia Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík spadá do pôsobnosti sekcie geológie MŽP SR.

  1. Ako máme postupovať v prípade, ak nám presné umiestnenie jednotlivých vrtov  (až na úrovni parciel) v rámci realizácie projektu nie je v čase predloženia žiadosti o poskytnutie NFP známe, pretože ich presná lokalizácia je predmetom samotného projektu, resp. lokalizácia niektorých vrtov sa môže v priebehu realizácie projektu zmeniť do takej miery, že môžu zasahovať do územia sústavy Natura 2000?

Podľa podmienky poskytnutia príspevku (Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000) realizácia aktivít projektu nesmie mať významný nepriaznivý vplyv na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Žiadateľ je povinný za účelom posúdenia splnenia predmetnej podmienky predložiť (s výnimkou, ak disponuje platným záverečným stanoviskom z posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutím zo zisťovacieho konania) príslušnú prílohu, teda:

  • vyjadrenie okresného úradu podľa § 9 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého projekt nespĺňa znaky plánov a projektu, ktorý pravdepodobne bude mať vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 alebo
  • odborné stanovisko (formou rozhodnutia) okresného úradu v sídle kraja podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny, ak ide o projekt, ktorý spĺňa znaky projektu, ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom a projektom významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Z rozhodnutia musí byť zrejmé, že aktivity projektu pravdepodobne nebudú mať významný nepriaznivý vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Príručka pre žiadateľa (v časti opisujúcej príslušnú prílohu žiadosti o poskytnutie NFP) pri vyjadrení okresného úradu podľa § 9 zákona o ochrane prírodu uvádza, že „z vyjadrenia musí byť zrejmé, že projekt nenapĺňa znaky plánu a projektu, ktorý pravdepodobne bude mať vplyv na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Zároveň z obsahu dokumentu musí byť jednoznačne identifikovateľné, že vyjadrenie sa týka projektu, ktorý je predmetom ŽoNFP (t.j. vyjadrenie musí obsahovať identifikáciu projektu, popis (charakteristiku a parametre) navrhovanej činnosti (príp. popis aktivít projektu), ktorá bola predmetom vyjadrenia, lokalizáciu navrhovanej činnosti (projektu), a to až na úrovni parciel, ak je to potrebné pre posúdenie navrhovanej činnosti (projektu) a vyjadrenie príslušného orgánu k navrhovanej činnosti (projektu).

Pre overenie splnenia podmienky oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 je potrebné, aby žiadateľ lokalizoval všetky časti projektu, resp. činnosti vykonávané v rámci projektu do takej miery, aby bolo možné posúdiť, či spadajú do územia sústavy Natura 2000 a následne, či pravdepodobne budú, alebo nebudú mať vplyv na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 (na základe vyjadrenia okresného úradu podľa § 9 alebo odborného stanoviska okresného úradu v sídle kraja podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny).

V prípade, že v čase predloženia žiadosti o poskytnutie NFP z objektívnych príčin nie je možné jednoznačne určiť, či niektorá z činností vykonávaných v projekte bude zasahovať do území sústavy Natura 2000, a teda nie je možné pre všetky činnosti vydať odborné stanovisko okresného úradu v sídle kraja, alebo vyjadrenie okresného úradu v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve, bude riadiaci orgán akceptovať príslušný doklad, ktorý obsahovo nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené vyššie. Žiadateľ je však povinný pred začatím fyzickej realizácie takýchto činností zabezpečiť ich posúdenie z hľadiska ich možného vplyvu na územia sústavy Natura 2000 pred začiatkom ich fyzickej realizácie (t.j. činnosť na konkrétnom území nesmie byť vykonávaná pred posúdením jej vplyvov na územia sústavy Natura 2000). Poskytovateľ overí splnenie tejto podmienky najneskôr v rámci finančnej kontroly žiadosti o platbu, ktorej predmetom budú výdavky vzťahujúce sa k takýmto činnostiam.​

 

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 3: 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

  1. V katastri nášho mesta sa nachádza stará skládka odpadu, ktorá už legálne nie je využívaná a doteraz neprebehla jej úplná rekultivácia. Je možné riešiť jej rekultiváciu, alebo sanáciu v rámci oprávnenej aktivity OP KŽP „Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)“?

V rámci uvedenej aktivity bude možné podporiť projekty na sanáciu environmentálnych záťaží výlučne v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží a súčasne v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“. Rovnako upozorňujeme na skutočnosť, že nie každú skládku odpadov možno považovať za environmentálnu záťaž. Náležitosti environmentálnej záťaže sú definované zákonom č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č.  69/2007 Z.z. o geologických prácach v platnom znení.

Vyššie uvedený princíp „znečisťovateľ platí“, je v slovenskej legislatíve zakotvený v zákone č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 3 uvedeného zákona je pôvodcom environmentálnej záťaže každý, kto svojou činnosťou spôsobil environmentálnu záťaž, okrem prípadov, ak sa štát zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou zákona alebo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo environmentálnej záťaže vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením. Ak pôvodca environmentálnej záťaže zanikol alebo zomrel, okresný úrad životného prostredia v sídle kraja v konaní o určení povinnej osoby v zmysle § 5 uvedeného zákona určí rozhodnutím za povinnú osobu právneho nástupcu pôvodcu. Ak však pôvodca nie je známy alebo ak nemožno určiť povinnú osobu, okresný úrad životného prostredia v sídle kraja určí za povinnú osobu vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž. Náležitosti určovania povinnej osoby sú stanovené v ustanovení § 4 uvedeného zákona. V prípade, ak povinnú osobu nemožno určiť, t.j. dôjde k splneniu zákonom stanovených podmienok, okresný úrad životného prostredia v sídle kraja v súlade s § 5 ods. 5 uvedeného zákona zastaví konanie o určení povinnej osoby a vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstva životného prostredia SR podľa § 5 ods. 7 uvedeného zákona rozhodne o tom, ktoré príslušné ministerstvo má zabezpečiť sanáciu EZ.

Z uvedeného vyplýva, že prípadná oprávnenosť aktivít v prípade projektu rekultivácie resp. sanácie skládky v rámci OP KŽP bude závisieť od toho, či bude možné určiť pôvodcu, resp. povinnú osobu podľa uvedeného zákona. Pokiaľ áno, náklady na sanáciu environmentálnej záťaže znáša v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 a 3 uvedeného zákona pôvodca, resp. povinná osoba v zmysle § 4 ods. 6 uvedeného zákona, a teda daný subjekt (pôvodca/povinná osoba) na podporu z fondov EÚ nie je oprávnený. Zároveň je nutné upozorniť, že v prípade, ak povinnú osobu nemožno určiť, a teda dôjde k vydaniu rozhodnutia o zastavení konania o určení povinnej osoby, bude možné realizovať sanáciu predmetnej environmentálnej záťaže z OP KŽP na základe rozhodnutia vlády SR, avšak oprávneným prijímateľom bude výlučne určené ministerstvo.