FAQ Envirozáťaže

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.2) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

  1. V našej obci máme identifikovaný zosuv, ktorý ohrozuje nižšie stojace rodinné domy a prístupovú komunikáciu. Za akých podmienok je možné získať z OP KŽP dotáciu na sanáciu tohto svahového zosuvu?

Na preventívne opatrenia na územiach, ktoré sú priamo ohrozené existujúcimi zosuvmi je priamo zameraná oprávnená aktivita A. Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy. Aktivita sa sústreďuje na prevenciu vzniku nových škôd v postihnutom území (t. j. stabilizovanie aktívneho zosuvu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a poškodeniu majetku obyvateľov na zatiaľ nezasiahnutom území, napr. vedľa/pod aktívnym zosuvom).

Oprávneným prijímateľom pre vyššie uvedenú aktivitu sú subjekty verejnej správy podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pričom podmienkou realizácie projektu je jeho súlad s Programom prevencie a manažmentu zosuvných rizík, tzn., že predmetná lokalita bude priamo v uvedenom programe zaradená. V prípade, že daná lokalita v platnom Programe prevencie a manažmentu zosuvných rizík zaradená nie je, nebude možné z OP KŽP projekt zameraný na sanáciu tejto lokality podporiť. Podpora sanácie zosuvu v takejto lokality bude možná až po jej zahrnutí do uvedeného dokumentu v rámci jeho aktualizácie. Vypracovanie a aktualizácia Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík spadá do pôsobnosti sekcie geológie MŽP SR.

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 3: 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

  1. V katastri nášho mesta sa nachádza stará skládka odpadu, ktorá už legálne nie je využívaná a doteraz neprebehla jej úplná rekultivácia. Je možné riešiť jej rekultiváciu, alebo sanáciu v rámci oprávnenej aktivity OP KŽP „Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)“?

V rámci uvedenej aktivity bude možné podporiť projekty na sanáciu environmentálnych záťaží výlučne v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží a súčasne v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“. Rovnako upozorňujeme na skutočnosť, že nie každú skládku odpadov možno považovať za environmentálnu záťaž. Náležitosti environmentálnej záťaže sú definované zákonom č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č.  69/2007 Z.z. o geologických prácach v platnom znení.

Vyššie uvedený princíp „znečisťovateľ platí“, je v slovenskej legislatíve zakotvený v zákone č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 3 uvedeného zákona je pôvodcom environmentálnej záťaže každý, kto svojou činnosťou spôsobil environmentálnu záťaž, okrem prípadov, ak sa štát zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou zákona alebo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo environmentálnej záťaže vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením. Ak pôvodca environmentálnej záťaže zanikol alebo zomrel, okresný úrad životného prostredia v sídle kraja v konaní o určení povinnej osoby v zmysle § 5 uvedeného zákona určí rozhodnutím za povinnú osobu právneho nástupcu pôvodcu. Ak však pôvodca nie je známy alebo ak nemožno určiť povinnú osobu, okresný úrad životného prostredia v sídle kraja určí za povinnú osobu vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž. Náležitosti určovania povinnej osoby sú stanovené v ustanovení § 4 uvedeného zákona. V prípade, ak povinnú osobu nemožno určiť, t.j. dôjde k splneniu zákonom stanovených podmienok, okresný úrad životného prostredia v sídle kraja v súlade s § 5 ods. 5 uvedeného zákona zastaví konanie o určení povinnej osoby a vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstva životného prostredia SR podľa § 5 ods. 7 uvedeného zákona rozhodne o tom, ktoré príslušné ministerstvo má zabezpečiť sanáciu EZ.

Z uvedeného vyplýva, že prípadná oprávnenosť aktivít v prípade projektu rekultivácie resp. sanácie skládky v rámci OP KŽP bude závisieť od toho, či bude možné určiť pôvodcu, resp. povinnú osobu podľa uvedeného zákona. Pokiaľ áno, náklady na sanáciu environmentálnej záťaže znáša v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 a 3 uvedeného zákona pôvodca, resp. povinná osoba v zmysle § 4 ods. 6 uvedeného zákona, a teda daný subjekt (pôvodca/povinná osoba) na podporu z fondov EÚ nie je oprávnený. Zároveň je nutné upozorniť, že v prípade, ak povinnú osobu nemožno určiť, a teda dôjde k vydaniu rozhodnutia o zastavení konania o určení povinnej osoby, bude možné realizovať sanáciu predmetnej environmentálnej záťaže z OP KŽP na základe rozhodnutia vlády SR, avšak oprávneným prijímateľom bude výlučne určené ministerstvo.