FAQ Ovzdušie

FAQ k 14. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.1) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

 1. Ako sa určuje minimálna výška spolufinancovania projektu, ktorú je žiadateľ povinný preukázať pri predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku?

Výška spolufinancovania projektu sa určuje ako rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu (oprávnenými a neoprávnenými) a hodnotou žiadaného nenávratného finančného príspevku.

Hodnota spolufinancovania projektu, ktorú je žiadateľ povinný preukázať je na úrovni 100% hodnoty neoprávnených výdavkov a 10 % oprávnených výdavkov (ak si žiadateľ nárokuje výšku pomoci na úrovni 90% z oprávnených výdavkov), pričom hodnotu spolufinancovania za oprávnenú časť výdavkov je možné znížiť minimálne na úroveň jednej polovice.

Príklad:

Oprávnený výdavok projektu: 1 000 000,00 EUR

Neoprávnený výdavok projektu: 500 000,00 EUR

Miera spolufinancovania oprávnených výdavkov: 90 %

Výpočet minimálnej výšky spolufinancovania projektu

100% z neoprávneného výdavku = 500 000,00 EUR * 100 % = 500 000,00 EUR

10% z oprávneného výdavku = 1 000 000,00 EUR *10 % = 100 000,00 EUR

Hodnotu spolufinancovania oprávnených výdavkov je možné znížiť na jednu polovicu, t.j. 100 000 *1/2 = 50 000,00 EUR.

Minimálna miera spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa/prijímateľa tak predstavuje hodnotu
500 000,00 EUR + 50 000,00 = 550 000,00 EUR

Matematický zápis výpočtu minimálnej výšky zdrojov spolufinancovania projektu:

Min. spolufinancovanie = OV*(1-I)*0,5 + NV

kde:

OV – hodnota oprávneného výdavku

I – intenzita pomoci (miera spolufinancovania oprávnených výdavkov)

NV – neoprávnený výdavok

Z dôvodu zamedzenia vzniku nesprávnych výpočtov minimálnej hodnoty spolufinancovania projektu, ktorú je žiadateľ povinný preukázať v rámci príloh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, poskytovateľ zverejnil kalkulačku na výpočet spolufinancovania projektu, ktorá po zadaní kľúčových údajov vypočíta minimálnu hodnotu zdrojov, ktoré je žiadateľ/prijímateľ povinný zabezpečiť a preukázať poskytovateľovi za účelom spolufinancovania projektu.

Spolufinancovanie viacerých žiadostí

V prípade, ak v rámci jednej výzvy predkladá ten istý žiadateľ viacero žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, je tento povinný preukázať spolufinancovanie každej ďalšej predloženej žiadosti v hodnote súčtu hodnoty spolufinancovania predmetného projektu navýšenú o hodnotu spolufinancovania všetkých skôr predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok, pri ktorých ešte nebolo vydané rozhodnutie o žiadosti, alebo pri ktorých bolo vydané rozhodnutie o schválení.

Do tejto sumy sa nezapočítava spolufinancovanie tej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, v rámci ktorej už bolo v konaní rozhodnuté tak, že žiadosť bola neschválená, resp. konanie o nej bolo zastavené.

FAQ K PRIORITNEJ OSI 1

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.1) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

 1. Aké typy opatrení/projektov budú považované za oprávnené v rámci skupiny aktivít A špecifického cieľa 1.4.1?

V súlade s definíciou špecifického cieľa 1.4.1 v oblasti ochrany ovzdušia, ktorým je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality, je primárnym cieľom podpory OP KŽP v tejto oblasti znižovanie množstva emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Tento cieľ má byť dosahovaný prostredníctvom realizácie opatrení priamo na zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Podporované budú investície do technológií na stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia, výsledkom ktorých bude zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Primárnym cieľom je najmä znižovanie emisií tuhých znečisťujúcich látok, s dôrazom na PM10 a PM2,5, ale aj ďalších znečisťujúcich látok (oxidy síry, dusíka, amoniak a prchavé organické látky), pričom podpora v tejto oblasti nie je zameraná na znižovanie emisií skleníkových plynov.

V zmysle uvedeného boli definované tri základné príklady podporovaných aktivít:

 1. inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä odlučovacích zariadení a iných koncových technológii (napr. tkaninové filtre, elektrostatické odlučovače a pod.)
 2. opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia,
 3. projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami vrátane modernizácie vykurovacích systémov, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie .

V rámci bodov 1 a 2 sa predpokladá realizácia opatrení najmä na veľkých a stredných priemyselných zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Podmienkou je realizácia opatrení nad rámec platných noriem v oblasti ochrany ovzdušia. Vzhľadom na charakter prijímateľov (prevádzkovateľmi priemyselných zdrojov znečisťovania ovzdušia sú subjekty súkromného sektora – podniky) sa pri týchto projektoch budú uplatňovať pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci v zmysle príslušných schém štátnej pomoci.

Pozn.: osobitné podmienky sa vzťahujú na činnosti uvedené v prílohe I smernice 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Projekty, súvisiace s činnosťami uvedenými v prílohe tejto smernice, pri ktorých by došlo okrem znižovania emisií základných znečisťujúcich látok aj k sekundárnemu zníženiu emisií skleníkových plynov, nemožno považovať za oprávnené (relevantné pre projekty podľa bodu 2).

V rámci bodu 3 ide o projekty týkajúce sa výlučne spaľovacích zariadení vo verejných budovách (obecné budovy, školské zariadenia a pod.). Vzhľadom na prepojenie s oblasťou energetiky (výroba tepla), ktorá je primárne predmetom podpory v rámci prioritnej osi 4 OP KŽP, budú v oblasti ochrany ovzdušia podporené len tie projekty, pri ktorých predstavuje náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia opatrenie významné z hľadiska cieľov ochrany ovzdušia (ide o zdroj znečisťovania ovzdušia), a nie je relevantné realizovať iné opatrenia z hľadiska energetickej efektívnosti (napr. tieto už boli zrealizované).

 1. Budú oprávneným prijímateľom v rámci skupiny aktivít A špecifického cieľa 1.4.1 aj subjekty zo súkromného sektora? Za akých podmienok?  

V rámci uvedenej skupiny aktivít a vzhľadom na charakter opatrení (okrem náhrady spaľovacích zariadení vo verejných budovách) sa predpokladá práve so zapojením subjektov zo súkromného sektora, nakoľko prevádzkovateľmi priemyselných zdrojov znečisťovania ovzdušia sú práve podnikateľské subjekty. Podpora bude umožnená pre všetky veľkostné kategórie podnikov, pričom na tento typ prijímateľa a ním realizované projekty sa budú uplatňovať pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci. Konkrétne podmienky oprávnenosti projektov resp. výdavkov a výška pomoci budú špecifikované v príslušných schémach štátnej pomoci, ktoré budú súčasťou dokumentov zverejnených k príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Pozn.: osobitné podmienky sa vzťahujú na činnosti uvedené v prílohe I smernice 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Projekty, súvisiace s činnosťami uvedenými v prílohe tejto smernice, pri ktorých by došlo okrem znižovania emisií základných znečisťujúcich látok aj k sekundárnemu zníženiu emisií skleníkových plynov, nemožno považovať za oprávnené (relevantné pre projekty podľa bodu 2).

 1. Budú v rámci špecifického cieľa 1.4.1 oprávnené aj projekty zmeny palivovej základne?

V novom programovom období 2014-2020 je v rámci OP KŽP oblasť výroby tepla a energetiky primárne riešená v rámci samostatnej prioritnej osi č. 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, ktorá pokrýva široké spektrum opatrení súvisiacich s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo. Spaľovacie zariadenia na výrobu tepla však možno vnímať aj ako zdroj znečisťovania ovzdušia. Z tohto pohľadu bol aj v rámci špecifického cieľa 1.4.1 definovaný príklad oprávneného typu projektov: „projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami vrátane modernizácie vykurovacích systémov, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie“. V prípade, že náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia s vysokou produkciou emisií znečisťujúcich látok za nízkoemisné zariadenia predstavuje zároveň zmenu palivovej základne tepelného zdroja, možno takýto projekt považovať za oprávnený v rámci uvedeného špecifického cieľa. Vzhľadom na prepojenie s predmetom podpory prioritnej osi 4 budú v oblasti ochrany ovzdušia podporené len tie projekty, pri ktorých predstavuje náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia opatrenie významné z hľadiska cieľov ochrany ovzdušia (ide o zdroj znečisťovania ovzdušia), a nie je relevantné realizovať iné opatrenia z hľadiska energetickej efektívnosti (napr. tieto už boli zrealizované). Predmetom podpory v rámci špecifického cieľa 1.4.1 nie je zmena palivovej základne v prospech biomasy alebo iných obnoviteľných zdrojov energie a v prípade prechodu z uhlia na zemný plyn budú oprávnené len projekty realizované v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia.

 1. Čo sú to oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia a oblasti riadenia kvality ovzdušia?

Oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia sú definované širšie a v zmysle §9 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov zahŕňajú:

 1. oblasti riadenia kvality ovzdušia,
 2. vymedzené časti zón alebo aglomerácií o rozlohe najmenej 50 km2, ak sa v nich vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstvu,
 3. národný park,
 4. chránenú krajinnú oblasť,
 5. kúpeľné miesto.

Oblasťou riadenia kvality ovzdušia je aglomerácia alebo vymedzená časť zóny, kde je prekročená limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok zvýšená o medzu tolerancie, limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok, ak nie je určená medza tolerancie, cieľová hodnota pre ozón, častice PM2,5, arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén.

Vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia na príslušný rok vychádza z Hodnotenia kvality ovzdušia v SR, ktoré zverejňuje SHMÚ na svojom webovom sídle.