FAQ Adaptácia na klimatické zmeny

FAQ k 62. výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 

Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62

FAQ k 31. výzve s kódom OPKZP-PO3-SC313-2017-31

Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

 • Môžu byť v rámci výzvy č. 31 oprávnenými žiadateľmi aj subjekty súkromného sektora, ktoré prevádzkujú špeciálnu hasičskú techniku registrovanú v rámci integrovaného záchranného systému (napr. závodné hasičské útvary)?

V rámci predmetnej výzvy je možné podporiť iba subjekty, pri ktorých sa jednoznačne nejedná o štátnu pomoc, teda subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť, pričom špeciálna technika musí byť prijímateľom využívaná výlučne v spojitosti s opatreniami na zmierňovanie následkov klimatických zmien.

 • Plánuje Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP v rámci súčasného programového obdobia podporiť aj súkromné subjekty prostredníctvom schémy štátnej pomoci/pomoci de minimis ?

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP v rámci súčasného programového obdobia neplánuje v rámci celej prioritnej osi 3 vyhlásiť výzvu, ktorej súčasťou by bola schéma štátnej pomoci resp. schéma de minimis.

FAQ k 24. výzve s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-24

Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

 • V akom formáte je potrebné predložiť dokument vydaný orgánom verejnej moci v elektronickej podobe v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ?

V prípade aplikácie zákona o e-Governmente, žiadateľ je povinný pre splnenie podmienok poskytnutia príspevku predložiť požadované dokumenty vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS 2014+ spolu s elektronickou doručenkou.

Uvedené sa vzťahuje aj na všetky aktuálne vyhlásené výzvy a ich aktualizácie v rámci Prioritnej osi č. 3.

FAQ k 2. výzve s kódom OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

 • Aké sú formálne a obsahové náležitosti splnomocnenia, ak je osoba konajúca v mene žiadateľa odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa?

Ak v mene žiadateľa konajú osoby, ktoré nie sú štatutárnym orgánom tohto žiadateľa, je žiadateľ povinný preukázať, že sú tieto osoby riadne splnomocnené vykonávať relevantné úkony vo vzťahu k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“).

V prípade, ak štatutárny orgán žiadateľa splnomocní na úkony súvisiace s predložením ŽoNFP a/alebo konaním o ŽoNFP inú osobu, resp. osoby, je potrebné v rámci žiadosti o NFP predložiť taktiež splnomocnenie s úradným osvedčením o pravosti podpisu štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu, resp. osoby na úkony súvisiace s predložením ŽoNFP a/alebo konaním o ŽoNFP a to originál alebo úradne overenú kópiu listiny.

Minimálne náležitosti splnomocnenia sú:

 • označenie a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa;
 • označenie a podpis každej splnomocnenej osoby;
 • rozsah splnomocnenia, t. j. identifikácia úkonov, na ktoré je/sú osoba/y splnomocnená/é;
 • dátum udelenia splnomocnenia.

V prípade partnerstva sa vyššie uvedené vzťahuje aj pre partnera žiadateľa.

Bližšie informácie týkajúce sa splnomocnenia upravuje Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, verzia 3, v znení Usmernenia č. 2 k 2. výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO3-SC313-2015-2.

 • Je žiadateľ povinný mať ku dňu predloženia žiadosti o NFP vyhlásené verejné obstarávanie na všetky oprávnené výdavky projektu?

Žiadateľ nie je povinný, v prípade predmetnej výzvy, mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie na všetky oprávnené výdavky projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (dodanie tovarov, poskytnutie služieb) a ktoré sú predmetom oprávnených aktivít projektu.

FAQ k 21. výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21

 • Vo výzve v podmienke oprávnenosti č. 13 je uvedené: „ Oprávnené opatrenia musia preukázať ako zvýšili úroveň protipovodňovej ochrany konkrétneho územia vo forme zmeny záplavovej čiary na predmetných mapách.“ Akým spôsobom sa preukazuje uvedená podmienka?

Zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany konkrétneho územia vo forme zmeny záplavovej čiary sa preukazuje vyznačením pôvodnej záplavovej čiary pred realizáciou opatrenia a záplavovej mapy po realizácii v mapách, ktoré budú tvoriť prílohu č. 6 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie.

 • Ako stanoviť ukazovateľ P0060 „Hodnota majetku ochráneného pred povodňami“?

V prípade stanovenia hodnoty majetku ochráneného pred povodňami žiadateľ vychádza zo stanovených povodňových škôd uvádzaných v príslušnom pláne manažmentu povodňového rizika (PMPR) (predmetnej geografickej oblasti uvádzanej v čiastkovom povodí PMPR (v prílohe X „Prehľad povodňových škôd“).

Hodnota tab. X  v rámci PMPR v stĺpci zabránené škody zodpovedá v rámci výzvy ukazovateľu P0060 „Hodnota majetku ochráneného pred povodňami“ pre opatrenia s ochranou pred povodňovými prietokmi s pravdepodobnosťou opakovania sa raz za 100 rokov (čo zodpovedá aj dobe životnosti stavby pre určenie nákladov na prevádzku opatrení a normatív ich opráv a údržieb). Predmetná hodnota sa vzťahuje na celú geografickú oblasť s existujúcim alebo potenciálne významným povodňovým rizikom. Pre projekt zabezpečujúci ochranu celej geografickej oblasti pred povodňami na úrovni Q100, merateľný ukazovateľ „Hodnota majetku ochráneného pred povodňami“ je  v zmysle uvedenej definície/metódy výpočtu určený hodnotou „Zabránené škody“.

V prípade predloženia projektu, ktorý rieši ochranu pred povodňami na prietok Q100 iba časti územia v geografickej oblasti, bude hodnota majetku ochráneného pred povodňami zodpovedať územnému rozsahu povodní, ktorý zodpovedá účinku predmetného projektu. Hodnotu majetku preukazuje žiadateľ na základe rozsahu, technického riešenia a umiestnenia opatrenia v geografickej oblasti v predkladanej mapovej prílohe s novou záplavovou čiarou na Q100.

 • Je možná realizácia opatrenia na ochranu pred povodňami aj mimo geografickej oblasti podľa plánov manažmentu povodňového rizika (PMPR)?

V súlade s podmienkami 21. výzvy je v niektorých prípadoch (napr. opatrenia, ktoré sú realizované vyššie na toku, v niektorých prípadoch na prítoku hlavného toku) možné realizovať opatrenia za splnenia podmienok výzvy aj mimo geografickej oblasti. Opatrenie na ochranu pred povodňami môže byť realizované mimo geografickej oblasti v prípade, ak účinok realizovaného opatrenia, t.j. zabezpečenie ochrany pred povodňami sa prejaví v geografickej oblasti v súlade so schválenými PMPR. Je potrebné však zdôrazniť, že opatrenie je možné podporiť za podmienky, že zabezpečí ochranu pred povodňami a to na úroveň Q100 predmetnej geografickej oblasti. Ak by účinnosť realizovaného opatrenia bolo možné vztiahnuť na uvedenú geografickú oblasť, avšak realizované opatrenie by nezabezpečilo jej ochranu na úrovni Q100, nebolo by možné takýto projekt podporiť z OP KŽP.

V prípade, že žiadateľ realizuje projekt mimo geografickej oblasti, musí predložiť okrem iného aj „Súhlas s realizáciou projektu“, ktorý je vydaný správcom/nájomcom/ vypožičiavateľom vodného toku alebo jeho uceleného úseku v príslušnej geografickej oblasti podľa PMPR. Súhlas s realizáciou projektu je súčasťou Prílohy č. 6 ŽoNFP – „Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie“.

Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Oprávnenosť žiadateľa
 • Sú oprávnenými žiadateľmi aj mestá, ktorých projekty sú realizované na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR)?

Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu vodozádržných prvkov v intraviláne miest, ktoré sú realizované na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja, to znamená, že nebudú podporené mestské oblasti uvedené v prílohe 2 príručky, ktoré sú podporené prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

 • Ako sa určí počet vodozádržných opatrení v jednej ŽoNFP?

Príloha č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP definuje vodozádržné opatrenie ako opatrenie zabezpečujúce spomalenie alebo zabránenie odtoku zrážkových vôd. Za zrealizované vodozádržné opatrenie sa počíta každý technicky oddelený a funkčný typ opatrenia. Pokiaľ opatrenie zahŕňa viacero na sebe závislých prvkov opatrenia (napr. zberný systém pre zrážkové vody a systém pre ich zadržanie alebo vsakovanie), počíta sa to ako jedno opatrenie.

 

Oprávnené územie realizácie aktivít projektu

 • Je možné projekt realizovať na pozemku, ktorý je na hranici medzi intravilánom a extravilánom obce?

Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom projektu, musia byť na liste vlastníctva uvedené v časti A Majetková podstata, že pozemok, na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, alebo samotný riešený pozemok, sú umiestnené v zastavanom území obce (označenie v časti Umiestnenie pozemku kódom „1“).

V prípade, že by pozemok bol umiestnený mimo zastavaného územia obce (na príslušnom liste vlastníctva by bolo uvedené označenie v časti Umiestnenie pozemku kódom „2“), bol by takýto projekt považovaný za neoprávnený.

 • Môžeme sa zapojiť do každého hodnotiaceho kola s novou ŽoNFP? To znamená, môžeme napr. do 1. hodnotiaceho kola predložiť jednu ŽoNFP a do 2. hodnotiaceho kola ďalšiu?

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy, pričom ten istý žiadateľ môže predložiť rôzne žiadosti o NFP v rámci viacerých hodnotiacich kôl (alebo aj toho istého hodnotiaceho kola).

 

Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov

 • Je potrebné preukázať vlastnícke právo aj k budovám, z ktorých striech bude iba zvádzaná voda, ale na ktorých nebude realizovaný projekt, v zmysle znenia prílohy č. 6 ŽoNFP?

V podmienke poskytnutia príspevku č. 22 týkajúcej sa vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov v prílohe č. 2 výzvy Príručke pre žiadateľa (ďalej len „Príručka pre žiadateľa“) sa uvádza: „Budovy, na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa alebo v správe žiadateľa.“ Uvedená podmienka sa vzťahuje na preukázanie vlastníctva k budovám, ktoré sú v rámci projektu zhodnotené, t. j. zvyšuje sa cena danej budovy v nadväznosti na realizáciu projektu (napr. zelené strechy). To znamená, že ak realizáciou projektu nedôjde k zhodnoteniu budovy, nie je potrebné preukázať priamo vlastnícke právo k budove, ale je postačujúce preukázať aj iné právo, t. j. súhlas vlastníka využívať dažďovú vodu zo strechy budovy v súvislosti s realizáciou projektu (v rámci ktorého musí byť predmetná budova presne identifikovaná), najmenej počas doby realizácie projektu a jeho udržateľnosti. Zároveň si dovoľujeme upozorniť na to, že realizácia prípojky k zvodu dažďovej vody z budovy, ktorá nie je vo vlastníctve žiadateľa, nie je oprávneným výdavkom projektu.

V prípade, že realizáciou projektu dochádza k zhodnoteniu budovy, je potrebné preukázať výlučné vlastnícke právo žiadateľa k budove (napr. výpisom z katastra nehnuteľností vlastníka cudzej budovy). V prípade, že žiadateľ nepreukáže výlučné vlastnícke právo k budove, ktorá bude zhodnotená, výdavky za realizáciu projektu na cudzej budove nie je možné považovať za oprávnené výdavky.

Zároveň žiadateľ musí dbať, aby realizáciou projektu nedošlo k poskytnutiu nepriamej štátnej pomoci a to tým, že na trhu budú nepriamo zvýhodnené niektoré hospodárske subjekty.

 

Oprávnenosť aktivít projektu

 • Je v prípade budovania zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene oprávneným výdavkom kompletná rekonštrukcia  strechy?

Výdavky projektu sú oprávnené v prípade, že budú mať priamu súvislosť s realizáciou vodozádržného opatrenia. Oprávnené budú teda iba tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu. Ostatné výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné pre realizáciu samotného opatrenia a dosiahnutie cieľov projektu a súvisia napr. len s rekonštrukciou strechy sú neoprávnené. Všetky výdavky, ktoré žiadateľ uvádza ako oprávnené musia byť jednoznačne zdôvodnené a musí byť preukázaná ich účelnosť a súvis s realizovaným vodozádržným opatrením.

Cieľom predmetnej výzvy je realizácia vodozádržných opatrení, ktoré zachytia zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy a nie stavebné úpravy budovy ako je aj kompletná rekonštrukcia strechy.

 • Sú oprávnené výdavky pri realizácii intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech, keď podľa projektanta je potrebné pri budovaní zelenej strechy upraviť strechu a inštalácia zavlažovania? Spolu s vytvorením intenzívnej vegetačnej strechy je potrebné zabezpečiť vhodný prístup na strechu (napr. únikové schodisko), kvôli zabezpečeniu starostlivosti o zeleň, aby zrealizovaný projekt bol udržateľný), a v niektorých prípadoch zabezpečiť aj bezpečnostnú ochranu napr. pred pádom zo strechy počas údržby (napr. ohradenie strechy, alebo iné podobné opatrenie). Sú tieto výdavky oprávnené?

Uvedené výdavky projektu sú oprávnené v prípade, že budú mať priamu väzbu na realizáciu vodozádržného opatrenia – vegetačnej strechy, vrátane jej udržateľnosti (inštalácia zavlažovania z dôvodu polievania vegetácie v období sucha). Oprávnené teda budú iba tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu. Ostatné výdavky, ktoré však nie sú nevyhnutné pre realizáciu samotného opatrenia a dosiahnutie cieľov projektu a súvisia napr. len s rekonštrukciou strechy (napr. jej zateplenie), môžu byť vyhodnotené ako neoprávnené. Všetky výdavky, ktoré žiadateľ uvádza ako oprávnené musia byť jednoznačne zdôvodnené a musí byť preukázaná ich účelnosť a súvis s realizovaným vodozádržným opatrením.

Cieľom výzvy je realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne obcí za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy a nie stavebné úpravy budovy ako je aj napr. vybudovanie nových schodísk, rekonštrukcia alebo modernizácia budovy, na ktorej sa má realizovať vegetačná strecha. Pokiaľ však ide o zabezpečenie pracovných podmienok vyplývajúcich z dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. uvedené zabezpečenie vhodného prístupu na strechu z dôvodu starostlivosti o zeleň alebo zabezpečenie bezpečnostnej ochrany pred pádom zo strechy počas údržby), ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu navrhovaného opatrenia, môžu byť takéto výdavky považované za oprávnené.

 • Ako má žiadateľ rozdeliť výdavky na nákup pozemku vo výške 15 000 EUR, ak majú byť na predmetnej nehnuteľnosti realizované dve opatrenia. Pri prvom opatrení bude hodnota celkových oprávnených výdavkov bez započítania hodnoty pozemku vo výške 90 000 EUR a pri druhom opatrení bude hodnota celkových oprávnených výdavkov bez započítania hodnoty pozemku vo výške 45 000 EUR?

Upozorňujeme žiadateľa, že oprávnené výdavky za nákup pozemkov si môže uplatniť vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených priamych výdavkov na projekt.

Žiadateľ rozdelí v Podrobnom rozpočte (príloha č. 8 ŽoNFP) výdavky na nákup pozemku, na ktorom má byť realizovaný projekt (dve opatrenia) pomerne, vzhľadom na výšku oprávnených výdavkov na jednotlivé opatrenia. To znamená, že pri prvom opatrení (v hodnote 90 000 EUR) si žiadateľ uplatní oprávnené výdavky za dve tretiny nehnuteľnosti, t. j. vo výške 10 000 EUR a pri druhom opatrení (v hodnote 45 000 EUR) ) si žiadateľ uplatní oprávnené výdavky za jednu tretinu nehnuteľnosti, vo výške 5 000 EUR. Celkového oprávnené výdavky pre prvé opatrenia sa budú pohybovať vo výške 100 000 EUR a pre druhé opatrenie vo výške 50 000 EUR. Pri výpočte oprávnených výdavkov za jednotlivé opatrenia sa nepočíta s výdavkami na podporné aktivity projektu.

 • Vo výzve je definovaná maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na opatrenie        200 000 EUR. Chceme sa opýtať, či uvedená výška oprávnených výdavkov zahŕňa aj výdavky na podporné aktivity projektu?

Nie, uvedená výška oprávnených výdavkov za opatrenie nezahŕňa výdavky na podporné aktivity projektu, ale zahŕňa ich celková výška oprávnených výdavkov za projekt, v maximálnej hodnote 600 000 EUR.

 

Verejné obstarávanie

 • Vo výzve č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40 je stanovená podmienka poskytnutia príspevku č. 21 „Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu“ v rámci ktorej je žiadateľ povinný mať najneskôr ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) vyhlásené verejné obstarávanie/-a na všetky oprávnené výdavky projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru, poskytnutie služieb). Je žiadateľ povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie na nákup informačných tabúľ, ktorých nákup sa radí medzi podporné aktivity projektu?

Žiadateľ nie je povinný mať vyhlásené verejné obstarávanie na nákup informačných tabúľ, ktoré patria pod podporné aktivity projektu, nakoľko podmienka poskytnutia príspevku č. 20 definuje oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu. Pre podporné aktivity projektu je postačujúce vyhlásenie verejného obstarávania počas implementácie projektu.

 • Pri verejnom obstarávaní v stave pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po vyhodnotení ponúk a márnom uplynutí lehoty na podanie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. d) a f) zákona o verejnom obstarávaní pre všetky dotknuté subjekty) je možné považovať podmienku poskytnutia príspevku týkajúcu sa oprávnenosti z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu za splnenú, ak jediným subjektom, ktorému najneskôr v deň pred predložením ŽoNFP ešte márne neuplynula lehota na podanie uvedených námietok, je úspešný uchádzač? Čo v prípade, ak vo verejnom obstarávaní bola predložená len jedna ponuka a tak jediným uchádzačom, ktorý by mohol podať uvedené námietky, je práve úspešný uchádzač?

Vzhľadom na skutočnosť, že nie je v záujme úspešného uchádzača napádať výsledok verejného obstarávania, v ktorom bol identifikovaný ako víťaz a tým pádom sa neočakáva ani podanie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní zo strany úspešného uchádzača, nie je ani márne uplynutie lehoty na podanie námietok najneskôr v deň pred predložením ŽoNFP vo vzťahu k úspešnému uchádzačovi v rámci posudzovania splnenia predmetnej podmienky poskytnutia príspevku zo strany RO pre OP KŽP overované. Rovnaký princíp sa uplatní aj v prípade verejného obstarávania, v ktorom bola predložená len jedna ponuka, t.j. márne uplynutie lehoty na podanie námietky podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa v uvedenom prípade skúmať nebude a podmienka poskytnutia príspevku týkajúca sa oprávnenosti z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu sa bude považovať za splnenú. Pre úplnosť uvádzame, že námietky podľa § 170 ods. 3 písm. d) sú v prípade úspešného uchádzača nerelevantné, nakoľko smerujú proti vylúčeniu.

 • Je žiadateľ pri predkladaní ŽoNFP povinný predložiť kompletnú dokumentáciu k procesu VO alebo predkladá iba časť dokumentácie preukazujúcu splnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 21?

Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu k procesu VO, pričom za kompletnú dokumentáciu sa považujú doklady, ktorými sa zdokumentuje celý priebeh VO s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach VO. V rámci konania o ŽoNFP overí poskytovateľ splnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 21, t.j. či je VO v požadovanom stave a v prípade, že to z predloženej dokumentáciu nebude možné overiť, bude zo strany poskytovateľa požiadaný o doplnenie v procese administratívneho overovania ŽoNFP. Kontrolu samotného procesu VO (vrátane vyžiadania chýbajúcich náležitostí dokumentácie resp. iných údajov k procesu VO) vykoná poskytovateľ po ukončení konania o ŽoNFP. Na základe výsledku kontroly VO následne poskytovateľ pristúpi, resp. nepristúpi k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP.