22

DRUHÝ ROK OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRAXI

Európska únia v programovom období 2014 – 2020 dáva Slovensku príležitosť využiť viac ako 4,310 miliardy eur na realizáciu environmentálnych projektov. O tom ako sa využívajú tieto finančné prostriedky bola v poradí už druhá Výročná konferencia Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorá sa konala dňa 22. novembra 2016 v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo za účasti  ministra … Čítať ďalej

logo-opkzp

Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 2.3

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 3.11.2016 Príručku k procesu verejného obstarávania pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 1 a 3. Hlavným cieľom tejto Príručky je usmerniť prijímateľov ako správne realizovať procesy verejného obstarávania a obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 2. novembra 2016 Usmernenie č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o zverejnení 15. a 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 31. 10. 2016 bola zverejnená 15. a 16. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.

15. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 40 000 000 EUR z … Čítať ďalej

logo_mvsr

Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 2. Výzve zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (OPKZP-PO3-SC313-2015-2)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 28. októbra 2016 s účinnosťou od 31. októbra 2016 Usmernenie č. 2 k 2. Výzve zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k … Čítať ďalej

harmonogram2017

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 31. októbra 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 1, ktorý nájdete v časti Výzvy/Harmonogram výziev.

harmonogram2016

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 31. októbra 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, verzia 4, ktorý nájdete v časti Výzvy/Harmonogram výziev.