logo-opkzp

Oznam o plánovanom uzavretí 6. výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-P04-SC431-2015-6 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len „výzva“) presiahol … Čítať ďalej

logo-opkzp

Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu … Čítať ďalej

Oznam o vydaní Usmernenia č. 3 k 6. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydalo dňa 14.9.2016 Usmernenie č. 3 k 6. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Cieľom Usmernenia č. 3 k 6. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s … Čítať ďalej

logo-opkzp

Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 dňom 16. 09. 2016

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11, zverejnený na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk dňa 9. augusta 2016, uzavrie 11. výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 3. výzve zameranej na prieskum environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 9. septembra 2016 Usmernenie č. 2 k 3. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prieskum environmentálnych záťaží (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o vydaní Usmernenia č. 3 k 4. výzve zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 9. septembra 2016 Usmernenie č. 3 k 4. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 5. výzve zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 9. septembra 2016 Usmernenie č. 2 k 5. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke poskytnutia … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznámenie o zverejnení návrhu Kritérií udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 8. septembra 2016 zverejnilo na webovom sídle OP KŽP návrh materiálu Kritériá udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na … Čítať ďalej