Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.3, špecifický cieľ 1.3.1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových … Čítať ďalej

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.1, špecifický cieľ 1.1.1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky … Čítať ďalej

logo-opkzp

Príručka pre žiadateľa v znení opravy zrejmej nesprávnosti k 14. výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na základe identifikovania zrejmej nesprávnosti v texte prílohy č. 2 – Príručka pre žiadateľa – k 14. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14 zameranej na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne (ďalej … Čítať ďalej

001

MŽP SR A SAŽP ORGANIZUJÚ ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO1-SC111-2016-10 A OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku o účasť na seminári k výzvam zameraným na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov, a tiež z dôvodu predĺženia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola v rámci týchto výziev z pôvodného termínu 30. apríla 2016 na 31. mája 2016, si Vás dovoľujeme … Čítať ďalej

IMG_0291

ENVIROVZDELÁVANIE POČAS OSLÁV DŇA EURÓPY 9. MÁJA 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia usporiadalo v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia počas Dňa Európy envirovzdelávanie pre žiakov základných škôl. 

Zážitkové dopoludnie na tému „Ako žiť s hmyzom doma aj v prírode“ sa konalo pre žiakov 3. a 4. ročníkov v ministerskom … Čítať ďalej

ResizedImage600846-letak-A6-05

Opäť spoločne oslávime Deň Európy – zábava aj informácie na námestiach v Bratislave 9. 5. 2016

Úrad vlády Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s riadiacimi orgánmi  jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 Vás pozývajú aj tento rok pripomenúť si v pondelok 9. mája 2016 Deň Európy na bratislavskom Hlavnom a Primaciálnom námestí.  Každoročne si v tento deň Európa pripomína proces európskej integrácie a … Čítať ďalej

DSC_0105

Úspešné europrojekty OP ŽP a informácie k OP KŽP počas výstavy v ministerskom átriu

Príklady dobrej praxe Operačného programu Životné prostredie sú od dnešného dňa predstavené verejnosti v priestoroch MŽP SR. Úspešné projekty zamerané na budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňovú ochranu, systém odpadového hospodárstva či ochranu prírody a ovzdušia prezentuje ministerstvo vo forme informačných materiálov a  panelov.

Výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o zverejnení 14. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 27. 04. 2016 bola zverejnená 14. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 89 250 000 EUR z Kohézneho fondu.

Vyhlásená výzva je zameraná na znižovanie … Čítať ďalej