logo-opkzp

Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 dňom 26. 10. 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6, zverejnený na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk dňa 21. septembra 2016, uzavrie 6. výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov  dňa 26. októbra 2016. Po tomto … Čítať ďalej

logo-opkzp

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 – II. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, … Čítať ďalej

logo-opkzp

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 – II. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 10. Výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 6. októbra 2016 Usmernenie č. 1 k 10. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zmena formálnej náležitosti výzvy … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 12. Výzve zameranej na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 23. septembra 2016 Usmernenie č. 1 k 12. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 9. Výzve zameranej optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 23. septembra 2016 Usmernenie č. 2 k 9. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 8. Výzve zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 23. septembra 2016 Usmernenie č. 2 k 8. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 7. Výzve zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 23. septembra 2016 Usmernenie č. 2 k 7. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie … Čítať ďalej