Prezentácia k výzve zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (OPKZP-PO4-SC441-2018-39)

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC441-2018-39 je  určený seminár, ktorý sa uskutoční dňa 28.mája 2018 v Trnave. Výzva sa zameriava na  Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (OPKZP-PO4-SC441-2018-39).

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 31. výzve zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 14.5.2018 Usmernenie č. 1 k 31. výzve zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.

31. výzva v znení Usmernenia č. 1

Usmernenie č. 2 k 17. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 21. mája 2018 Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 (ďalej len „17. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov (ďalej len … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 27. výzve zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 17.5.2018 Usmernenie č. 1 k 27. výzve zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

27. výzva v znení Usmernenia č. 1

Usmernenie č. 1 k 29. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 15. mája 2018 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29 (ďalej len „29. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov … Čítať ďalej

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranú na ekonomické hodnotenie pre všetky prioritné osi v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v pôsobnosti riadiaceho orgánu pre OP … Čítať ďalej

Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (OPKZP-PO4-SC441-2018-39) v Trnave

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno – poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k 39. výzve zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (OPKZP-PO4-SC441-2018-39).

 

Termín a miesto konania:

28.05.2018 o 9.30 v Trnave

Kongresová sála Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava

Program:

9.00 – 9.30     … Čítať ďalej

Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 7)“ je v plnom znení prístupné TU

Predmetné oznámenie je zároveň sprístupnené … Čítať ďalej