SAŽP pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár k 1. výzve zameranej na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovody

Dňa 21. júna 2016 sa v Bratislave konal informačný seminár pre prijímateľov NFP k prvej výzve vyhlásenej v rámci OP KŽP v programovom období 2014 – 2020.

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zorganizovala pre zazmluvnených prijímateľov nenávratného finančného príspevku z druhého kola 1. výzvy zameranej na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd … Čítať ďalej

Deň otvorených dverí na Ministerstve životného prostredia SR

V sobotu 18. júna 2016 sa v priestoroch ministerského átria na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave konal Deň otvorených dverí Ministerstva životného prostredia SR. Stovky návštevníkov mali príležitosť vidieť stánky viacerých organizácií ministerstva, pozrieť sa do kancelárie ministra, prípadne sa v rámci sprievodného programu plaviť po Dunaji. Pred budovou ministerstva bola vystavená záchranárska technika aj mobilná stanica … Čítať ďalej

Informácia o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP”) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len „výzva”) presiahol aktuálne … Čítať ďalej

Oznam o zverejnení Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 6

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP”), dňa 22. júna 2016 vydala Usmernenie č. 2 k 6. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len “usmernenie”). Cieľom Usmernenia č. 2 k 6. výzve … Čítať ďalej

Deň otvorených dverí MŽP SR už túto sobotu 18. 6. 2016

V sobotu 18. júna 2016 organizuje Ministerstvo životného prostredia SR pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja Deň otvorených dverí.

V čase od 11:00 do 15:00 bude v priestoroch ministerského átria na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave pripravený pre širokú verejnosť zaujímavý program – mikroskopické skúmanie vodných organizmov, zvieratká z bojnickej ZOO, bublinková šou, detské divadielko či animátori s … Čítať ďalej

logo-opkzp

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – Informačné technológie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v oblasti Informačných technológií aplikovaných v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v pôsobnosti riadiaceho orgánu pre OP KŽP.

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.

logo-opkzp

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.1, špecifický cieľ 1.1.1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP”), ktoré boli predložené v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov … Čítať ďalej