vyzva

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.1, špecifický cieľ 1.1.1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora … Čítať ďalej

vyzva

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – Informačné technológie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v oblasti Informačných technológií aplikovaných v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v pôsobnosti riadiaceho orgánu pre OP KŽP.

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy … Čítať ďalej

logo-opkzp

Uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14 zameranej na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje žiadateľom, že dňa 15.07.2016 bola uzavretá výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14 zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne (ďalej len „výzva“). Po tomto termíne nie je možné predkladať … Čítať ďalej

logo-opkzp

Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (ďalej … Čítať ďalej

logo-opkzp

Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 dňom 11. 07. 2016

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10, zverejnený na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk dňa 9. júna 2016, uzavrie 10. výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o zverejnení Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 7. júla 2016 Usmernenie č. 2 k 4. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o odstránení zrejmej nesprávnosti vo vzorci v prílohe č. 3 Metodiky pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje, že na základe identifikovania zrejmej nesprávnosti v dokumente Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3, konkrétne v prílohe č. 3 – Finančná analýza – tabuľková časť, na ktorý sa odvoláva 11. výzva na predkladanie … Čítať ďalej

logo-opkzp

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, verzia 3

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 30. júna 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, verzia 3, ktorý nájdete v časti http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/harmonogram-vyziev.