MV1

Usmernenie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia č. 1 k spôsobu obstarávania produktov a služieb IKT a k zabezpečeniu otvorených systémov IKT vo verejnom obstarávaní

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo na svojom webovom sídle „Usmernenie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia č. 1 k spôsobu obstarávania produktov a služieb IKT a k zabezpečeniu otvorených systémov IKT vo verejnom obstarávaní“. Viac informácií nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR v časti Čítať ďalej

vyzva

Oznam o predĺžení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre Prioritnú os 4, Špecifický cieľ 4.4.1, aktivita D, E, F

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia predlžuje výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Prioritnú os 4, Špecifický cieľ 4.4.1, aktivita D, E, F do 7. 9. 2016. Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.

logo-opkzp

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.5

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (verzia 1.5), platnú od 16.08.2016.

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov sa týka najmä Prílohy č. 2 – Finančné … Čítať ďalej

oznam

Upozornenie pre žiadateľov a prijímateľov o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia

Vážený žiadateľ,

Ministerstvo životného prostredia  Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program  Kvalita životného prostredia  v programovom období 2014 – 2020 si dovoľuje informovať, že kompetenciu poskytovať informácie o možnostiach podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia majú jedine zodpovední pracovníci Ministerstva životného prostredia a pracovníci Operačného programu Kvalita životného prostredia Ministerstva životného prostredia SR … Čítať ďalej

PUV

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosti o NFP”), ktoré boli predložené v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzvach s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameraných na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora … Čítať ďalej

vyzva

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre Prioritnú os 4, Špecifický cieľ 4.4.1, aktivita D, E, F

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

pre Prioritnú os 4

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Pre Investičnú prioritu 4.4

Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy … Čítať ďalej