04

ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM Č. 15 A 16 V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SA BUDE KONAŤ V BANSKEJ BYSTRICI

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov a … Čítať ďalej

IMG_0577_vyrez

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO1-SC111-2016-15 A OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.

Termín a miesto konania:

piatok 20. január 2017 / Bratislava

Zasadacia miestnosť … Čítať ďalej

logo-opkzp

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 – II. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje … Čítať ďalej

logo-opkzp

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.6

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.6 (ďalej len „Príručka“), platnú od 20. 12. 2016, ktorú nájdete TU.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k zosúladeniu … Čítať ďalej

22

DRUHÝ ROK OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRAXI

Európska únia v programovom období 2014 – 2020 dáva Slovensku príležitosť využiť viac ako 4,310 miliardy eur na realizáciu environmentálnych projektov. O tom ako sa využívajú tieto finančné prostriedky bola v poradí už druhá Výročná konferencia Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorá sa konala dňa 22. novembra 2016 v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo za účasti  ministra … Čítať ďalej

logo-opkzp

Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 2.3

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 3.11.2016 Príručku k procesu verejného obstarávania pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 1 a 3. Hlavným cieľom tejto Príručky je usmerniť prijímateľov ako správne realizovať procesy verejného obstarávania a obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 2. novembra 2016 Usmernenie č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia … Čítať ďalej