Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 9. septembra 2020 aktualizovala metodický dokument „Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP“.

Cieľom aktualizácie textovej časti bolo odstránenie zrejmej nesprávnosti v bunke „Preukazujúci doklad“ nachádzajúcej sa v tabuľke pri merateľnom ukazovateli P0689 v časti 3.1 dokumentu. Zároveň bolo precizované uplatnenie poznámky v rámci predmetného merateľného ukazovateľa. Cieľom aktualizácie Prílohy č. 1 metodického dokumentu boli formálne úpravy za účelom zjednodušenia vypracovania prílohy prijímateľom a odstránenie zrejmej nesprávnosti v bunke LM38 v hárkoch NMS.


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 17.7.2020 dokument „Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP“.

Cieľom tohto dokumentu je definovať spôsoby preukazovania plnenia merateľných ukazovateľov, ustanovených pre výzvy špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP, a tým zjednodušiť vykazovanie merateľných ukazovateľov pre Prijímateľov.