Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.3.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila „Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.3.0“, ktoré je účinné k 01.01.2024.

Aktualizácia usmernenia: formálne úpravy textu a zapracovanie uznesenia  Vlády SR č. 486 z 27. septembra 2023, ktorým došlo k zrušeniu bodu A.5 Uznesenia vlády SR č. 175 zo dňa 16. apríla 2014 a Sekcia fondov EÚ – SAŽP je ku dňu 01.01.2024 začlenená do organizačnej štruktúry MŽP SR  ako samostatný odbor „7.9 Odbor implementácie P SK“ pod Sekciu environmentálnych programov a projektov.