Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.1.1 OP KŽP – aktualizácia

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 27. novembra 2023 aktualizovala metodický dokument Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.1.1 OP KŽP

Cieľom aktualizácie Prílohy č. 1 metodického dokumentu boli formálne úpravy za účelom doplnenia výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-82 do filtra kódu výzvy v Základných údajoch.