Vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 01.12.2023 bolo zverejnené vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 404 000 000,00 EUR. Vyzvanie má otvorený charakter, pričom k uzavretiu vyzvania dôjde na základe schválenia národného projektu.

Vyzvanie je zamerané na refundáciu vyplatených kompenzácií zvýšených nákladov na energie (plynu a/alebo elektriny) pre zraniteľné domácnosti, ktoré sú cieľovou skupinou vyzvania.

V rámci vyzvania je určený ako jediný žiadateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, a to v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 806/2022 zo 14. decembra 2022.

Upozorňujeme žiadateľa, aby sa oboznámil so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie ŽoNFP.

Viac informácií k vyzvaniu je možné získať v časti „Národné projekty“ alebo využitím kontaktných údajov uvedených priamo vo vyzvaní.