Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 5. a 28. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 09.01.2024 zverejnilo zoznamy schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

  • OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), v rámci 43. a 44. hodnotiaceho kola
  • OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci 15. hodnotiaceho kola;

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.