Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 9.2, účinnú od 14.09.2023.

Upravené a doplnené boli postupy pri zabezpečení pohľadávok poskytovateľa – umožnenie zriadenia záložného práva / blankozmenky až po predložení ŽoP, ktorou samostatne, alebo v súčte so skôr predloženými ŽoP je zo strany Prijímateľa nárokované NFP vo výške najmenej 95 % z celkového kontrahovaného NFP.