Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila „Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.2“, ktoré je účinné k 15.11.2023.

Aktualizácia usmernenia:  spresnenie postupu k  poskytovaniu dodatočného príspevku v nadväznosti na vydanie „Usmernenia k fázovaniu projektov OP KŽP (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifická cieľ 3.1.2. ) a P SK v.2.1“.