Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.3

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 9.3, účinnú od 03.10.2023

Upravené boli najčastejšie nedostatky vyskytujúce sa v priebehu implementácie projektov a doplnená bola možnosť poskytnúť dodatočný príspevok aj pre fázované projekty vrátane rozšírenia zoznamu výziev určených na poskytnutie dodatočného príspevku.