Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie, označeného kódom OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životné prostredia, pristupuje k zmene vyzvania na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie, označeného kódom OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11 (ďalej len „vyzvanie“).

Predmetom zmeny vyzvania je, v súlade s 58 ods. 1 v spojení s § 26 ods. 3 a  §17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o  príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, navýšenie celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie zo zdrojov EÚ z pôvodnej výšky 404 000 000,00 EUR na výšku 426 600 000,00 EUR.

Dôvodom navýšenia finančných prostriedkov je zvýšenie počtu podporených zraniteľných domácností, ktorým sa má pomôcť pokryť náklady na spotrebu energií.