Vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie

Prioritná os: 6 Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy – SAFE

Špecifický cieľ: 6.1.1 Zníženie negatívnych dôsledkov energetickej krízy na ohrozené skupiny

Kód vyzvania: OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11

Dátum vyhlásenia: 01.12. 2023


Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životné prostredia, pristupuje k zmene vyzvania na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie, označeného kódom OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11 (ďalej len „vyzvanie“).

Predmetom zmeny vyzvania je, v súlade s 58 ods. 1 v spojení s § 26 ods. 3 a  §17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o  príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, navýšenie celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie zo zdrojov EÚ z pôvodnej výšky 404 000 000,00 EUR na výšku 426 600 000,00 EUR.

Dôvodom navýšenia finančných prostriedkov je zvýšenie počtu podporených zraniteľných domácností, ktorým sa má pomôcť pokryť náklady na spotrebu energií.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 01.12.2023 bolo zverejnené vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie.

 

Vyzvanie na predloženie národného projektu v znení informácie o zmene vyzvania zo dňa 21.2.2024

Príloha 1 vyzvania – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 vyzvania – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 vyzvania – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu

Príloha 4 vyzvania – Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha 5 vyzvania – Informácia pre žiadateľa o NFP

 

Dokumenty dotknuté informáciou o zmene vyzvania zo dňa 21.2.2024 – sledovanie zmien