Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov SIEA – SO pre OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP verzia 1.0, ktoré je účinné k 31.10.2023.