49. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Dátum vyhlásenia: 31. 12. 2018

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 27. septembra 2019 Usmernenie č. 1 k 49. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 49. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci).

Cieľom podpory poskytovanej v rámci výzvy je zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy a územia, t.j. dosiahnutie alebo udržanie priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho významu a zabránenie významne negatívnym ľudským zásahom do sústavy Natura 2000.

Subjekty, ktoré vlastnia, alebo užívajú pozemky v chránených územiach, resp. pozemky patriace do sústavy Natura 2000, a majú záujem sa zapojiť do realizácie opatrení vyplývajúcich zo schválených dokumentov starostlivosti alebo ďalšej dokumentácie, sa môžu za účelom získania bližších informácií obrátiť na Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici (kontaktné údaje sú uvedené v často kladených otázkach).

49. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov

Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1

Príloha 5 – Informácia pre žiadateľov

Príloha 6 – Rozšírenie a stav biotopov a druhov

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení

 

Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2019

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.