Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 49 zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2018-49 (ďalej len „49. výzva“), zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci), že dňa 31. 08. 2023 uzavrie 49. výzvu z dôvodu minimalizácie rizika neukončenia fyzickej a finančnej realizácie projektov v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31. decembra 2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 49. výzvy.