Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 6

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje otvorenú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 6 Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy – SAFE

investičnú prioritu 6.1 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

špecifický cieľ 6.1.1 Zníženie negatívnych dôsledkov energetickej krízy na ohrozené skupiny

 

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov “.