Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila „Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.1“, ktoré je účinné k 13.10.2023.

Aktualizácia usmernenia:  v nadväznosti na vydanie Usmernenia k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENaRF na programové obdobie 2014 – 2020, v.3.0.