82. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Dátum vyhlásenia: 11.8.2023

Dátum uzavretia: 11.09.2023

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-82 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny o 5 000 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 10 000 000 EUR.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia uzavrela výzvu dňa 11.9.2023.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia upozorňuje žiadateľov v súvislosti s PPP č. 22 výzvy, že výdavky projektu sú oprávnené, sú oprávnené len výdavky, ktoré vzniknú a budú uhradené prijímateľom najneskôr do 31. decembra 2023, aby pri nastavení platobných podmienok s dodávateľmi nebol termín na zaplatenie celkovej ceny predmetu zmluvy naviazaný na termín pripojenia fotovoltického systému do distribučnej siete (ak relevantné), nakoľko sa predpokladajú dlhšie lehoty na vydanie rozhodnutí. Za dátum vzniku výdavku sa považuje dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ktorý je jednou z náležitostí účtovného dokladu a zároveň je potrebné dodržať Podmienku, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP.

Zároveň v súlade s PPP č. 10, Podmienka oprávnenosti aktivít projektu, je nevyhnutné sfunkčniť/uviesť predmet projektu do trvalej prevádzky v termíne najneskôr do 31.7.2024 v súlade s Usmernením č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

 

Výzva č. 82 zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha č.3 – Merateľné ukazovatele

Príloha č.4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č.5 – Informácia pre žiadateľov

Príloha č.6- SŠP OZE