Harmonogram výziev

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017, verzia 1 – zverejnené 31. 10. 2016

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 1

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

Kompletné informácie o posúdených identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách v rámci harmonogramov výziev a vyzvaní programov EŠIF sú k dispozícií na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2016, verzia 4 – zverejnené 31. 10. 2016

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 4


Archív