Oznámenie – Predloženie čestného vyhlásenia k uplatňovaniu medzinárodných sankčných opatrení EÚ

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov/prijímateľov, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia s účinnosťou od 08. novembra 2023 bude pri predkladaní dokumentácie k VO/obstarávaniu, záverečnej ŽoP požadovať za účelom preukázania plnenia medzinárodných sankčných opatrení prijatých v nadväznosti na ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine predloženie čestného vyhlásenia (ďalej „ČV“). V prípade, ak sa projekt už nachádza v období udržateľnosti a v uvedených situáciách nedošlo k predloženiu ČV, tak ČV musí byť predložené pri najbližšej NMS.  Informácia o povinnosti plnenia medzinárodných sankčných opatrení vo vzťahu k prijímateľom, užívateľom, dodávateľom/subdodávateľom, momente predloženia ČV za tieto subjekty (ak relevantné) a jednotlivé vzory ČV sú dostupné v sekcii Metodické dokumenty OP KŽP.