Informácia pre prijímateľov NFP – PO4

SIEA informuje prijímateľov NFP o nedostatku, ktorý bol zistený vládnym auditom VLA č. 23-010:

Nepresne vypracovaný rozpočet stavby

  • Rozpočet obsahuje neoprávnené položky, čo predstavuje nehospodárne a neúčinné využitie finančných prostriedkov NFP
  • Rozpočet je nepresný a obsahuje položky, ktoré nie sú nevyhnuté na realizáciu diela

Odporúčame žiadateľom/prijímateľom NFP, aby sa dôkladne oboznámili s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj s najčastejšími identifikovanými nedostatkami v priebehu implementácie projektov, uvedenými v Príručke pre prijímateľa, verzia 6.2, kapitola 4.10 (online dostupná na https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2022/06/PpP_SO-SIEA_v6.2_bez_SZ.pdf ).

V dôsledku vyššie uvedeného môže dôjsť k chybám pri implementácii projektu, negatívnym vplyvom na chybovosť operačného programu a následnému vráteniu finančných prostriedkov poskytnutých v rámci NFP.