Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre OP KŽP (RO) na verziu 10.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa z OP KŽP (RO), verzia 10.0, účinnú od 01.01.2024.

 

Aktualizáciou bol formálne upravený text príručky a bolo zapracované uznesenie  Vlády SR č. 486 z 27. septembra 2023, ktorým došlo k zrušeniu bodu A.5 Uznesenia vlády SR č. 175 zo dňa 16. apríla 2014 a Sekcia fondov EÚ – SAŽP je ku dňu 01.01.2024 začlenená do organizačnej štruktúry MŽP SR  ako samostatný odbor „7.9 Odbor implementácie P SK“ pod Sekciu environmentálnych programov a projektov.