Aktualizácia VZP v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP v gescii MV SR – SO pre OP KŽP

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Zmluvy o poskytnutí NFP, účinnú od 01.10.2023.

Zmena sa týka iba úpravy textácie počítania lehoty v rámci všeobecne záväzných podmienok (VZP) Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti s ukončovaním programového obdobia 2014 – 2020.