Aktualizácia Príručky pre prijímateľa k implementácii národného projektu „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“– PO6 na verziu 2.1

Ministerstvo životného prostredia, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnil aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa k implementácii národného projektu „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“– PO6, verzia 2.1, účinnú od 15.03.2024.

Aktualizáciou bol upravený termín na predloženie záverečnej ŽoP a precizovaný proces predloženia návrhu na zmenu právoplatného rozhodnutia o schválení ŽoNFP vrátane prílohy č. 5.