Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 67. a 76. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 21.09.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

  • OPKZP-PO2-SC211-2021-67, zameranej na na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy, v rámci 3. hodnotiaceho kola;
  • OPKZP-PO1-SC123-2022-76, zameranej na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd, v rámci 4. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.