Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP – oznámenie o zmene

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP, kód vyzvania OPKZP-PO4-SC431-2018-FN

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že v rámci Vyzvania pre finančné nástroje na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-FN, pristupuje k zníženiu celkovej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie o 5 200 000 EUR, a to s ohľadom optimalizáciu zdrojov a presun prostriedkov do Vyzvania pre finančné nástroje na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN, investičnej priority 4.1/Špecifický cieľ 4.1.1.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie sa tak zníži na 25 388 236 EUR (COV).

Vyzvanie pre finančné nástroje 2018

Vyzvanie pre finančné nástroje 2018 – sledovanie zmien

 

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP, kód vyzvania OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že v rámci Vyzvania pre finančné nástroje na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN, pristupuje k navýšeniu celkovej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie o 5 200 000 EUR, a to s ohľadom optimalizáciu zdrojov a presun prostriedkov z  Vyzvania pre finančné nástroje na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-FN.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie sa zvýši na 48 877 576 EUR (COV).

V rámci investičnej priority 4.1/Špecifický cieľ 4.1.1 sa výška prostriedkov za zdroje EÚ navyšuje z pôvodných 5 000 000 na 9 420 000 EUR.

Vyzvanie pre finančné nástroje 2016

Vyzvanie pre finančné nástroje 2016 – sledovanie zmien