Informácia pre prijímateľov – ukončenie platnosti „Usmernenia SO pre OP KŽP pre prijímateľov k mimoriadnemu stavu“

Schválením uznesenia vlády SR č.446 z 13.09.2023 Vláda SR, podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, odvolala 15. septembra 2023 ku 06:00 hod. mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 pre územie SR.

SO SAŽP v nadväznosti na schválenie vyššie uvedeného uznesenia vlády si dovoľuje prijímateľom oznámiť, že „Usmernenie SO pre OP KŽP – SAŽP pre prijímateľov akt.1 (október 2020)“, vydané v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadneho stavu, týmto stráca platnosť. Prijímatelia OP KŽP sa naďalej riadia ustanoveniami Príručky pre prijímateľov OP KŽP v aktuálnej verzii.