Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku OP KŽP

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 486 z 27. septembra 2023 zaniká Slovenskej agentúre životného prostredia ku dňu 01.01.2024 postavenie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia, pričom všetky práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov súvisiacich s vykonávaním činnosti sprostredkovateľského orgánu opätovne prechádzajú na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti upozorňujeme prijímateľov nenávratného finančného príspevku, ako aj ostatné subjekty zapojené do implementácie projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov Operačného programu Životné prostredie a Operačného programu Kvalita životného prostredia, aby odo dňa 01.01.2024 komunikovali priamo s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, sekciou environmentálnych programov a projektov, odborom implementácie programu Slovensko.