Nová verzia Kritérií pre výber projektov – 2.4. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že zverejnilo novú verziu Kritérií pre výber projektov – 2.4.