Nový vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP – výzva č. OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že dňa 04. mája 2023 bol zverejnený nový vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP – výzva č. OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81.