Oznam o plánovanom uzavretí 5. výzvy zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží, že dňa 15. mája 2023 uzavrie 5. výzvu z dôvodu potreby zabezpečenia riadnej fyzickej, finančnej a časovej implementácie projektov v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31.12.2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 5. výzvy.