Oznámenie – rozsah hodnotenia zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 15)“ je v plnom znení prístupné na nasledovnom odkaze:

Rozsah hodnotenia zmeny OP KŽP (verzia 15)

Predmetný rozsah zmeny strategického dokumentu je zároveň sprístupnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

Stanovisko k vyššie uvedenému rozsahu hodnotenia zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 02. 05. 2023 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: zdenka.kurcikova@enviro.gov.sk