Informácia o plánovanom uzavretí písomného vyzvania s kódom OPKZP-PO1/PO2-2019-NP9 (DROPIE)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 31. 08. 2023 uzatvára písomné vyzvanie na predloženie národného projektu s kódom OPKZP-PO1/PO2-2019-NP9  z dôvodu minimalizácie rizika neukončenia fyzickej a finančnej realizácie projektu v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31. decembra 2023.