Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 22. a 65. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 20.03.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

  • OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, v rámci 21. hodnotiaceho kola,

  • OPKZP-PO1-SC141-2020-65, zameranej na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií, v rámci 8. hodnotiaceho kola;

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.