Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 58. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 12.06.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58, zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, v rámci 15. a 17. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.