Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila „Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.0“, ktoré je účinné k 26.04.2023.

Aktualizácia usmernenia:  úprava limitu pri posudzovaní nefungujúcich projektov, úprava termínu sfunkčnenia projektu a ďalšie formálne úpravy.