Informácia o navýšení alokácie – výzva OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny o 300 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje  5 300 000 EUR.