Informácia o vydaní aktualizácie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.04.2023 vydal Centrálny koordinačný orgán aktualizovanú Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3, ktorá je dostupná na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a je účinná od 19.04.2023.